Nordic Circular Hubs

De nordiska länderna ska bli den mest integrerade, hållbara regionen i världen fram till 2030 med betoning på gröna (cirkulära och biobaserade), konkurrenskraftiga och socialt inkluderande samhällen. För att klara detta krävs ett gemensamt krafttag från samtliga länder. En del av lösningen är Nordic Circular Hubs.

Nordic Circular Hubs syftar till att stödja praktisk utveckling av IUS-metoder (industriell urban symbios) i de nordiska regionerna, genom att öka kommunikationen och samarbetet mellan viktiga intressenter.

Industriell symbios innebär att koppla samman företag och andra aktörer från olika branscher för att kunna använda anläggningars restflöden, i form av till exempel energi eller restmaterial, som resurser för nästa led.

Projektet ska möjliggöra samarbetsåtgärder för att finna konkreta lösningar för att minska koldioxidavtrycket, minska och optimera materialanvändningen, främja innovationer och implementera nya affärsmodeller. Projektet leds av Kalundborg Symbiosis i Danmark. I projektet deltar Eyde Cluster från Norge, Paper Province och Linköpings universitet från Sverige och Iceland Ocean Cluster från Island.

Läs mer på: nordicsymbiosis.com

 

Projektnamn: Nordic Circular Hubs

Projektkoordinator: Kalundborg Symbiosis, Danmark

Slutdatum: 1 september 2022

Huvudfinansiär: Nordic Innovation