Ingoskog

Genom grön omställning med skogen som resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka.

Ingoskog är ett Interregprojekt som arbetar för att hitta metoder och arbetssätt för att öka innovationskraft och forskning hos högskolor, klusterorganisationer, företag, organisationer och civilsamhället i Inre Skandinavien. Genom grön omställning där skogen är en resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka.

Projektet drivs av Karlstads Universitet och Høgskolen i Innlandet, och samarbetar med Paper Province, Högskolan Dalarna, Trysilvassdragets SkogseierlagSkogsstyrelsenHedmark Fylkeskommune och Länsstyrelsen Värmland.

Ingoskog har som mål att:

  • utveckla gemensamma begrepp inom grön omställning i Inre Skandinavien med särskilt fokus på olika aktörer och partner
  • utveckla metoder och verktyg för att arbeta innovativt i en grön omställning i skogen
  • testa verktyg och affärsmodeller för att utveckla ett hållbart näringsliv knutet till exempelvis alternativ varuproduktion, turism samt upplevelseindustri i skogen.
  • bidra till att skapa en gemensam kunskapsbank och långsiktigt stärka samarbetet mellan företag, myndigheter, organisationer, universitet och högskolor för fortsatt gränsöverskridande samverkan runt skogen som en gemensam resurs i Inre Skandinavien.

Syftet med de metoder och modeller som utvecklas är att visa hur skogen kan användas på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt.

Projektnamn: IngoSkog

Projektkoordinator: Karlstad Universitet

Huvudfinansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Slutdatum: 2020-08-31

 

Image

Paul Nemes

Vice VD

+46 (0)72 549 99 20

paul.nemes@paperprovince.com