NärSkog 2 gör brukens rester till gödningsmedel

Projektet NärSkog startade 2018 i laboratoriet på Karlstads universitet där odlingar av små gran- och tallplantor visade goda resultat.

Plantorna i laboratoriet på Karlstads universitet hade växt bra tack vare en ny typ av gödning. Genom att blanda slam från Stora Enso Skoghalls vattenrening med aska från biobränslepannan och berika det med kväve från Karlstads kommuns reningsverk, hade ett effektivt gödningsmedel skapats. 

Det som tidigare betraktats som restprodukter fick ett ekonomiskt och miljömässigt värde. 

NärSkog var så intressant att en ansökan om nya medel skickades in till Vinnova som i slutet av 2019 beviljade två miljoner kronor till NärSkog 2. Samtidigt investerade företagen som ingår i projektet lika mycket, vilket gav en total budget på fyra miljoner kronor. 

Positiva effekter på miljön

NärSkog 2 har som mål att undersöka om det är teknisk och ekonomiskt möjligt att få igång en storskalig tillverkning av biokol. Målet är också att minska mängden avfall vid massabruken och användningen av mineralgödsel vid plantskolor och skogsbruk och på så sätt sluta kretsloppet och återföra biokolet till skogen. 

– Biokolet har många positiva effekter på miljön. Våra labbstudier visar att vi genom att berika biokolet får ett mycket effektivt gödningsmedel för skogsplantor. Om vi återför biokolet till skogen så ligger det kvar stabilt under lång tid. På så vis binds kolet och vi får mindre koldioxid i atmosfären, vilket motverkar den globala uppvärmningen, säger Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem och forskningsledare för projektet. 

Samarbetsprojekt

NärSkog 2 är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Stora Enso, Paper Province, Karlstads kommun, Econova, Mellanskog, Skogsstyrelsen och Umeå Energi.

Projektnamn: NärSkog 2 (berikat biokol från skogsindustriella restprodukter för gödsling av plantor och skogsmark)

Projektkoordinator: Karlstads Universitet, Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.

Finansiär: Vinnova och deltagande företag

Slutdatum: Pågår 2019-2022

Läs mer om NärSkog

Image

Magnus Persson

Projektledare


+46 (0)70 342 79 41
magnus.persson@paperprovince.com