Utlysning: Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Med den här utlysningen vill Vinnova stärka förutsättningarna för att realisera en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vill du vidareutveckla en idé, tjänst eller process som stämmer in på detta?

Erbjudandet riktar sig till utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden i befintliga eller nya tillämpningar. Du kan söka max 500.000 kr och stödnivån är max 80%.

Vinnova finansierar innovativa projektförslag vars resultatmål på sikt förväntas bidra till ett eller flera av utlysningens effektmål:

  • Förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.
  • Bidra till ekonomisk tillväxt utan negativ miljöpåverkan.
  • Reducera mängden avfall genom ökad andel produkter och tjänster som bygger på hållbar återtillverkning, nytillverkning och återanvändning.
  • Stärka ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utvinning och tillverkning.
  • Hållbara affärsmodeller som ligger i linje med andra branscher, nationellt och internationellt.
  • Policy, styrmedel, regelverk, standarder, upphandlingsmetoder som främjar hållbara produkter och tjänster som bygger på cirkulära flöden.
  • Ökad kunskap om cirkulär och biobaserad ekonomi hos slutkonsument.
  • Sverige är ett föregångsland i omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi i en internationell kontext.

Projektet är en förstudie och drivs i samverkan med relevanta aktörer.

Läs hela utlysningstexten och om hur du ansöker om medel här:
https://www.vinnova.se/e/cirkular-och-biobaserad-ekonomi-ny-utlysning/cirkular-och-biobaserad-ekonomi/