Tillsammans för ökad inkludering och jämställdhet

Bara en fjärdedel av de som är anställda inom skogsbranschen är kvinnor och det jobbar Paper Province för att ändra på. En av dem som brinner extra starkt för frågan är vår projektledare Elin Appel, med lång erfarenhet från byggbranschen.

Paper Province ser jämställdhet som en hörnsten i att lösa företagens utmaningar inom kompetensförsörjning. För att säkra arbetsplatsernas kompetensbehov och innovationskraft måste talanger rekryteras från hela befolkningen.

Attraktivare arbetsplatser

Vi kastar extra ljus på frågan, bland annat genom event som Wequality och projektet Attraktionskraft Värmland.

– Det finns inte någon ”quick fix”. För att förändring ska ske krävs långsiktigt värdegrundsarbete där osynliga normer måste synliggöras och ifrågasättas. Om alla arbetsgivare kontinuerligt tar steg framåt och tänker evolution i stället för revolution får vi en stor effekt. Och de som lyckas belönas med attraktivare arbetsplatser och stärkt konkurrenskraft, säger Elin Appel, projektledare på Paper Province med fokus på träbyggnation.

Machokultur och jargong

Efter flera år i byggbranschen vet Elin från egna erfarenheter att även om mycket går framåt är det flera områden som behöver förbättras innan vi har arbetsplatser som både män och kvinnor vill arbeta på. Machokultur och jargong exempelvis.

– Ledningen i en organisation spelar en avgörande roll för kulturen. Genom att ”walk the talk” visar man vilka förväntningar som finns på medarbetarna och sätter därigenom standarden. Omvänt skulle jag vilja påstå att en negativ kultur är omöjlig att bryta för enskilda medarbetare om de inte har ledningens stöd, säger Elin Appel.

Sila snacket

Den nysläppta rapporten Sila Snacket, som genomförts i just byggbranschen, bekräftar Elins påstående. I den beskrivs att ledarskap spelar stor roll för vilken jargong som förekommer. Hur ledaren själv pratar och hanterar frågan sätter gränserna.

I undersökningen framgår det att män och kvinnor föredrar en mjukare jargong. Just därför är det viktigt att jobba aktivt med inkludering och jämställdhet,  menar Elin.

– För mig handlar det om att tillvarata den samlade kraft som uppstår när människor med olika “ryggsäckar” samlas och tittar på problemställningar utifrån olika synvinklar. Lösningarna blir så oerhört mycket mer omfattande och min uppfattning är att samarbetet når nya dimensioner när åsikter och uppfattningar ständigt utmanas, vilket inte är möjligt om alla i gruppen har samma preferenser.

Pådrivare och utmanare

Här spelar även Paper Province en viktig roll, betonar Elin.

– Som företagskluster kan vi vara pådrivare och utmanare. Vi agerar som ett klister mellan samhällets olika aktörer: näringslivet, akademi och det offentliga. Vi kan därigenom få ett större gehör för de frågor vi driver. Genom att Paper Province arbetar med jämställdhetsfrågan i flera offentligt finansierade projekt och inom olika branscher kan vi ta ett bredare grepp och samla kunskap som sedan får stor synlighet.