Oberoende analyser bygger säker arbetsmiljö hos Moelven

Brandfarliga ämnen finns på de flesta industrier och kan innebära risker. Hos Moelven Components handlar det om trädamm som kan explodera under vissa förhållanden. Därför jobbar koncernens sågverk systematiskt med översyn och rutiner som bygger säkra arbetsplatser.

– Hälsa, miljö och säkerhet står högt på dagordningen och vårt motto är ”hel hem”. Det betyder att alla som jobbar på Moelven ska komma hem från jobbet hela och friska, varje dag, säger Ingela Löf, HMS-ansvarig på Moelven Components i Karlstad.

Ingela leder arbetet med hälsa, miljö och säkerhet på anläggningen i Skåre där 38 anställda tillverkar och levererar komponenter till dörrar. Sedan 1975 har fabriken producerat olika typer av träkomponenter. I dag produceras ramar som sitter inuti dörrar, samt strö till sågverk, varav de flesta leveranserna går på export.

Jan Hill

Motverkar explosioner

I tillverkningsprocessen bildas trädamm som kan antändas om det utsätts för hög värme. En risk som Moelven minimerar genom exempelvis utbildad personal och ha goda städrutiner, samt löpande riskanalyser.

– Mycket bygger på god ordning och reda. Vi ser ständigt över processen och vad som kan alstra värme, håller personalen välupplyst och tar hjälp av externa konsulter med spetskompetens inom brand- och explosionsrisker, förklarar Ingela.

Preventex, som precis som Moelven är medlemmar i Paper Province, är en sådan samarbetspartner. Där jobbar Jan Hill som är expert på hantering av brandfarliga och explosiva varor. Under året har han besökt divisionens samtliga elva sågverk i Sverige och Norge och genomfört riskinventeringar och statusbedömningar som har lett fram till åtgärdsförslag.

– Det är positivt att Moelven tar ett helhetsgrepp för hela divisionen. Det ger dels en översiktsbild, dels förståelse för hur det ser ut på varje enhet. Metodiken enades vi om tillsammans för att säkerställa att den skulle fungera för verksamheten och ge Moelven underlagen som de behöver för att effektivt kunna minimera olycksriskerna, säger Jan Hill.

Nu fortsätter samarbetet med att omsätta slutsatserna till bland annat klassningsplaner för explosionsfarliga områden och konkreta åtgärder som säkerställer att säkerheten förblir hög.

Riksinventeringarna och statusbedömningarna blir viktiga underlag för Moelvens fortsatta säkerhetsarbete.

Syna riskerna i sömmarna

Brand och explosion är ett komplext område med regelverk, lagar och föreskrifter som man internt kanske inte har möjlighet att vara expert på.

– Det är lätt att bli hemmablind och kan vara svårt att ha koll på hela kedjan, exempelvis vad för slags damm som kan antända och i vilken situation. Därför är det bra att ta in någon oberoende som kan granska och se till att vi inte har missat något, säger Ingela.

Hon berättar att hon lärt sig mycket på att genomlysa fabriken i Karlstad i samarbete med Preventex. Det har gett insyn i alla delar av verksamheten och en möjlighet att se på processer och risker med nya ögon.

– Det är för de anställdas säkerhet som vi lägger resurser på det här. För om något oväntat händer kan det få sådana oerhörda konsekvenser. Vi är experter på att tillverka komponenter och det ska vi som jobbar här kunna känna oss trygga i att fokusera på, utan att behöva oroa oss för vår hälsa och säkerhet.

Image

Annica Åman

Kommunikationsansvarig

+46 (0)70-250 94 43

annica.aman@paperprovince.com