Nybliven professor med fokus på bioekonomi och hållbar utveckling

Karin Granström är nybliven professor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Hon forskar om hur restflöden, från framför allt pappersindustrin, kan användas som råvara i olika processer.

Efter att ha studerat i Lund påbörjade Karin Granström en doktorandtjänst på Karlstads universitet och efter disputationen blev det en tjänst som post-dok. Doktorsavhandlingen handlade om hur man kan minska utsläpp av lättflyktiga kolväten, vilka bidrar till bildning av marknära ozon. Detta i sin tur kan orsaka negativa hälsoeffekter på människor. Senare forskning har inriktats mot hållbar skogsbaserad bioekonomi i samarbete med industri som i vid mening arbetar med användning och förädling av trämaterial.

Karin Granström hoppas att hennes forskning kan bidra till omvandlingen från den nuvarande konsumtionen av icke förnybara resurser till en bioekonomi baserad på miljövänliga förnybara resurser, och dessutom bidra till utveckling inom industrin. Forskningen ingår som en av delarna i forskningsmiljön Pro2BE, Processer och produkter för en hållbar bioekonomi, vid Karlstads universitet.

– Min forskargrupp inom Pro2BE studerar utsläpp från pappersindustrin för att bidra till att ämnen i dessa restflöden i högre grad kan tas tillvara och användas som resurs vid tillverkning av biogas, biokol och bioplast med mera, säger Karin.

Läs hela artikeln på Karlstads universitets hemsida.