Nordic Paper gör investeringar i Bäckhammar för ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft

Nordic Paper kommer investera cirka 850 miljoner kronor vid Bäckhammars bruk. Investeringarna kommer ytterligare att förbättra hållbarhetsprestanda och stärka konkurrenskraften vid anläggningen.

En viktig del av investeringarna är en ny vedhantering som kommer ge anläggningen en strategisk flexibilitet i råvaruförsörjningen samt leda till effektivitetsvinster i produktionen. Utsläppen av stoft till luft kommer att minska med mer än två tredjedelar genom en installation av ett nytt elektrofilter.

De beslutade investeringarna är godkända att genomföras under det nuvarande produktionstillståndet. Anläggningen i Bäckhammar fick ett nytt produktionstillstånd den 31 januari 2023. Tillståndet överklagades av tredje part och har fram till idag inte vunnit laga kraft.

– Bäckhammar är en mycket konkurrenskraftig produktionsanläggning. Det är också en av de mest klimateffektiva anläggningarna i den globala kraftpappersindustrin. Med dessa investeringar stärker vi ytterligare konkurrenskraften samtidigt som vi förbättrar vår hållbarhetsprestanda. Investeringsbeslutet har tagits med beaktande av vår starka balansräkning och framtida möjligheter till organisk tillväxt i Bäckhammar, säger Nordic Papers vd Anita Sjölander, i ett pressmeddelande.

Anita Sjölander, vd Nordic Paper.

Anita Sjölander är vd på Nordic Paper

Investeringarna kommer att genomföras under 2023-2025 och finansieras genom existerande kreditfaciliteter. De huvudsakliga kassaflödeseffekterna kommer under 2024 och 2025, med mer än MSEK 300 för respektive år. En kassaflödeseffekt uppstår också under 2023, framför allt i det fjärde kvartalet samt en mindre effekt 2026. Det årliga bidraget till EBITDA från investeringarna om cirka MSEK 100 kommer nå full effekt från och med 2026.

I Bäckhammar producerar Nordic Paper oblekta kraftpapper av olika kvaliteter framför allt för förpackningsändamål. Råvaran är massaved från hållbart brukade skogar i mellersta Sverige samt sågverksflis. Produkter som tillverkas av papper från Bäckhammar är till exempel säckar för mjöl, bärkassar och brödpåsar. Europa är huvudmarknaden men kunderna finns över hela världen.

Investeringarna väntas bidra med omkring MSEK 100 årligen till Nordic Papers EBITDA och de lägger också grunden för framtida utökning av produktionsvolymen.