Ragn-Sells AB

Ragn-Sells Industrientreprenad är specialiserad på att leda, genomföra och utveckla funktionslösningar för processindustrin. Detta genom att effektivisera processen inom avfallsområdet. I utbudet ingår omhändertagande av processavfall, slam, aska, farligt och icke farligt avfall, marksaneringar, revisons- och underhållstjänster, drift och avslut av deponier samt behovsanpassade serviceåtaganden. Antal anställda i Karlstad är 11 personer.