Utvecklas tillsammans i stärkande nätverk

Paper Province samordnar nätverk inom olika områden för att företag ska kunna lära av varandra och utvecklas tillsammans.

Paper Province samordnar nätverksträffar med koppling till skogsbranschen och hållbar utveckling. Forum för att bygga relationer och utbyta inspiration, idéer, kunskap och erfarenheter. Innehållet skapar vi tillsammans med deltagarna. Genom att utgå från gemensamma behov, utmaningar och möjligheter skapar vi tillsammans vägar framåt för hållbar tillväxt.

Nätverk för en digitaliserad industri

Digitalisering är ett högaktuellt utvecklingsområde för hela samhället och fick extra fokus under pandemin. Det var också då som ett branschöverskridande nätverk på temat fick en nystart, tack vare samverkan mellan Paper Province och Compare. Att arbeta medvetet med digitalisering är en nyckelfaktor för industrins konkurrenskraft, men också i samhället som helhet.

Digitaliseringsnätverket har funnits sedan tidigare, men fick en nystart 2021 tack vare det internationella projektet DigiTeRRI. En satsning som vi medverkar i tillsammans med bland andra Karlstads universitet, Region Värmland och Compare. Behovet av en mötesplats lyftes vid en av projektets workshoppar där näringsliv, kluster, offentlig sektor och universitetet samlades för att samskapa en färdplan för det digitala Värmland.

Paper Province roll i nätverket är att, tillsammans med Compare, vara sammankallande och koordinera arbetet. Nätverkets deltagare är representanter från näringslivet och består av företag från skogsnäringen och stålindustrin. Ett av målen är att skapa större möjligheter för företagen att nätverka med studenter inom data och IT och att visa framtidens arbetskraft vilka möjligheter som finns i en karriär inom industrin.

Nätverk för skogliga startupföretag

Under hösten 2021 startade Paper Province ett nätverk för startupföretag inom skoglig bioekonomi. Den första träffen hölls i samband med Papermakers Night.

Paper Province jobbar aktivt med att underlätta och snabba på innovationer inom skoglig bioekonomi. Förutom att arrangera mötesplatser och boka in föreläsare kan klustret koppla samman olika aktörer för att lösa en utmaning eller hjälpa idébärare att komma i kontakt med testbäddar för att kunna testa sin idé i mindre skala. Som startupföretag får du gratis medlemskap i Paper Province första året.

Kommunikatörsnätverk för stärkt attraktionskraft

Det finns ett behov bland de som jobbar professionellt med kommunikation bland våra medlemmar att utbyta idéer och erfarenheter. Därför finns Paper Province kommunikatörsnätverk. I nätverket ingår kommunikatörer från såväl ledande industrier i branschen till mellanstora leverantörer av produkter och tjänster. Nätverket är ett forum för att utbyta inspiration, idéer, kunskap och erfarenheter med koppling till kommunikation som profession. I nätverket fungerar vi som varandras bollplank i kommunikationsfrågor som rör vår bransch. Målet är samverkan för att öka branschens och regionens attraktionskraft.