Utlysning: utvecklingen av framtidens resilienta och fossilfria transportsystem

Vilka är riskerna och möjligheterna med omställningen till fossilfria transportsystem? Nu kan du söka stöd via Energimyndigheten för projekt som bidrar med ökad kunskap och innovativa lösningar för att göra framtidens transportsystem hållbara och resilienta.

Transportsystemet står inför en stor utmaning. För att minska utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande ämnen måste systemet ställas om, samtidigt som det behöver anpassas till en framtid med potentiellt osäker tillgång till olika energislag.

Hur kan framtidens transportsystem utvecklas, med utgångspunkt i nuläget och i samspel med närliggande samhällssystem – och samtidigt stå emot störningar av olika slag?

Sista ansökningsdag: 2023-10-03 23:59
Utlysta medel: Cirka 45 miljoner kronor

Syftet med utlysningen är att främja innovativa lösningar och öka kunskapen kring utvecklingen av framtidens resilienta och fossilfria transportsystem, dess energianvändning samt energiförsörjning. Utlysningen har därmed fokus på att förstå riskerna och identifiera möjligheterna med ett alltmer fossilfritt, elektrifierat och digitaliserat transportsystem utifrån ett energi- klimat- och resiliensperspektiv. Kunskapsnivån behöver höjas kring vilka sårbarheter övergången till fossilfrihet kan innebära, samt vilka förebyggande åtgärder som kan behöva vidtas – och av vem.

Projekt som beviljas stöd ska ha potential att bidra till att utlysningens syfte och ett eller flera av följande mål:

  • Ökad förståelse kring de hot, risker och möjligheter som finns i övergången mot ett framtida hållbart transportsystem och hur systemets resiliens på kort och lång sikt kan säkras.
  • Kunskap om vilka krav som finns på gods- och persontransporterna från samhällets aktörer och lösningar som stärker transportsystemets förmåga att stå emot störningar och anpassa sig så att funktionaliteten består.
  • Kunskap och lösningar kopplat till hur fysisk och digital infrastruktur, logistikupplägg, arbetsprocesser och policyer och regelverk kan bidra till att minska transportsystemets sårbarhet mot störningar.

En förutsättning för att uppnå utlysningens syfte är ökad samverkan mellan akademi, näringsliv, offentliga aktörer och andra organisationer där de aktörer som har nytta av forskningsresultaten deltar i upplägget och genomförandet av forskning och utveckling.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka, exempelvis:

  • offentlig sektor
  • företag
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut med anknytning till forskningsområdet
  • övriga aktörer med anknytning till forskningsområdet

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut etcetera) samverkar ses som positivt. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas preliminärt i januari–mars 2024. Projektet kan starta tidigast april 2024.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. 

Informationsmöte 13 och 16 juni via Teams

Vill du veta mer om programmet hållbara transportsystem och utlysningen är du välkommen att delta på ett av våra informationsmöten. Under mötet får du information om utlysningen, hur du ansöker, hur ansökningarna bedöms och du får även möjlighet att ställa frågor. Informationen kommer att hållas på svenska. Båda mötestillfällena tar upp samma information. Innan du deltar ser vi gärna att du läser den fullständiga utlysningstexten.

När: 13 juni 2023, klockan 10.00–11.00.
Var: Informationsmötet kommer att hållas via Teams.

När: 16 juni 2023, klockan 13.00–14.00.
Var: Informationsmötet kommer att hållas via Teams.

Läs mer.