Utlysning: Resurseffektivt och kemikaliesmart

Utlysningen syftar till att öka förutsättningarna för att visionen om en cirkulär ekonomi och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska kunna uppnås. Formas vill genom utlysningen främja samarbeten mellan forskningsområdena cirkulär ekonomi och giftfri miljö.

Ju hårdare krav som ställs på halter av farliga ämnen i återvunna material, desto svårare blir det att nå visionen om en cirkulär och resurseffektiv ekonomi eftersom mer material fasas ut till förbränning eller deponi. Detta gäller såväl material för återanvändning och återvinning som utnyttjande av rest- och biströmmar från olika industriella processer. Vi behöver hitta sätt att förena ambitionen om en cirkulär ekonomi samtidigt som vi värnar om målet Giftfri miljö så att materialflöden blir både resurseffektiva och kemikaliesmarta.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till forskare verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

Områden för frågeställningar relevanta för utlysningen inkluderar – men är på intet sätt begränsade till:

  • Identifiering och belysning av målkonflikter mellan de två målen
  • Överbryggande av målkonflikterna, det vill säga hur vi går från målkonflikt till måloptimering
  • Riskbedömning, riskvärdering och riskdelning i ett resurseffektivt och kemikaliesmart samhälle
  • Acceptans och styrmedel i samhället för cirkulära flöden
  • Beskrivning och/eller analys av olika scenarier för ett resurseffektivt och kemikaliesmart samhälle
  • Hinder och drivkrafter för framväxandet av ett resurseffektivt och kemikaliesmart samhälle, inklusive olika aktörers nuvarande och framtida roller

Hur mycket kan man söka?

Du kan söka medel för högst två år. Maximal finansiering är 2 miljoner kronor per år. Maximal totalbudget är 4 miljoner kronor per projekt.

Läs mer och ansök här.

Sök senast: 2021-03-17