Utlysning: Hypotesprövningar inom Bioinnovation

Med denna utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation är syftet att ge stöd till nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning.

Med projektformen hypotesprövning steg 1 avses nydanande, kortare projekt som behandlar en frågeställning av radikal och innovativ karaktär. Detta innebär att nyhetsvärdet ska och osäkerhetsfaktorn bör vara högre än i mer traditionella projekt.

Projektets frågeställning kan ha sitt ursprung i ett olöst problem eller i ett identifierat behov. Projektformen är inte avsedd att lösa ett befintligt, mindre industriellt problem utan snarare en möjlighet att bekräfta eller avfärda ett uppslag för ett mer omfattande projekt. Denna utlysning är avsedd att vara öppen på så många sätt som möjligt. Exempel på konkreta aktiviteter ges inte för att undvika att de uppfattas som avgränsningar.

Vem kan söka?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 500 000 kronor för ett projekt. Projekt ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Sista ansökningsdag är 8 september.

BioInnovation är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Läs mer…