Universitetet som en viktig del i klustret och omställningen

Lyckat innovations- och omställningsarbete handlar om samverkan i flera led. Mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Därför är lärosäten som Karlstads universitet en naturlig aktör i Paper Province.

Paper Province vision är att vara den ledande kompetensnoden inom skoglig bioekonomi. I klustret ryms viktiga beståndsdelar för att nå dit, såsom industrianläggningar, diversifierat näringsliv, infrastruktur, förnybara råvaror samt kompetens om tillverkning, processteknologi och skogsbruk. En stor del av dessa guldkorn finns hos medlemsföretagen, men en minst lika viktig kugge för att nå visionen är samverkan med akademin.

Samarbetet med Karlstads universitet går långt tillbaka i klustrets historia och spänner över flera nivåer. Från nätverkande och samverkan med studenter och jobbmässan Hotspot, till samarbete med ledande forskare och forskningsmiljöer. Dessutom finns universitetet representerade i Paper Province styrelse genom rektor Johan Sterte och innovationsrådgivare Patrik Bångerius.

– Det är när man samlar människor med olika bakgrund, olika kunskaper och olika perspektiv över en gemensam frågeställning eller utmaning som intressanta saker uppstår, menar Patrik Bångerius.

Han brinner för samverkan och ser breda perspektiv som en nyckel för att bygga upp Paper Province till bioekonomins Silicon Valley.

Patrik Bångerius

Bioekonomi i praktiken

När Paper Province 2013 beviljades en tioårig finansiering från Vinnova genom Vinnväxtprogrammet, stärktes samarbetet med universitetet. Initiativet, som kallas Paper Province 2.0, går ut på att tillsammans med regionala muskler bygga en storskalig demonstrator som visar hur bioekonomi fungerar i praktiken.

2014 inkluderades Karlstads universitet i den stora Vinnväxt-satsningen, för bidra till att skapa mesta möjliga effekt av de flera hundra miljoner som Vinnväxt tillfört regionen och bioekonomin.

– Drömmen med Paper Province är vara det mest intressanta klustret för att få tillgång till bästa förmågan, kunskapen och testmöjligheterna inom skogsbaserad bioekonomi. Alla ska veta att hit måste man vara kopplad om man är intresserad av skoglig bioekonomi. Det är något som vi uppnår tillsammans och vi är på god väg, säger Patrik.

Företagsnära forskning

Vinnväxt har hjälpt Paper Province och hela regionen att blomma ut till ett bioekonomiskt nav som attraherar satsningar. Ett exempel är Pro2BE – en forskningsmiljö vid Karlstads universitet med drygt 40 forskare, som byggts upp genom stöttning från exempelvis Vinnväxt, Tillväxtverket och Region Värmland.

Pro2Be fokuserar på utvecklingen av en hållbar bioekonomi baserad på förnybara resurser. Bland annat utvecklas här nya och befintliga testbäddsmiljöer, processer, systemdesign och material. Och det görs i tät samverkan med näringslivet och speciellt skogsindustrin.

Paper Province relation med universitet grenar även ut sig till Centrum för Tjänsteforskning, ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster, samt forsknings- och innovationsmiljön DAMI4.0 som främjar digitalisering av industrin. I tillägg råder samverkan inom innovation med flera andra lärosäten inom och utanför Sverige, samt med statens forskningsinstitut RISE.