Teknikcollege fokuserar på industrins långsiktiga kompetensbehov

För att industrin ska kunna fungera är det mycket viktigt att det finns kvalificerade medarbetare med relevant utbildning för företagen att anställa. Därför tilldelas Teknikcollege 35 miljoner av ESF för att under tre år fokusera på angelägna utvecklingsfrågor för den svenska industrins långsiktiga kompetensförsörjning.

Den 1: a september gick startskottet för Status, kvalitet och matchning, det nationella ESF-projekt där Teknikcollege under tre år kommer att fokusera på angelägna utvecklingsfrågor för svensk industris kompetensförsörjning på lång sikt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd är det mycket viktigt att det finns kvalificerade medarbetare för företagen att anställa. Det är då viktigt att det finns industrirelevant utbildning i företagens närhet. Totalt tilldelas Teknikcollege 35 miljoner kronor.

Projektet, som startade 1 september och har fått namnet “Status, kvalitet och matchning”, går nu in i en planerings- och analysfas där fokus ligger på tre huvudområden:

Stärkt regional samordning.

Stärka kopplingen mellan det regionala kompetensbehovet och tillgången på utbildning i regionen.

Ökad kvalitet i utbildning.

Stärka studenters anställningsbarhet genom att öka utbildningarnas relevans

Ökad kännedom och attraktionskraft för industrirelevanta utbildningar.

Identifiera och implementera en röd ”tekniktråd” i respektive region.

Totalt deltar 13 Teknikcollegeregioner i projektet. Det kommer att beröra 90 kommuner och ca 7000 Teknikcollegestuderande.

Exempel på vad Status, kvalitet och matchning vill uppnå:

  • Branschvalidering
  • Utveckla metoder för att öka företagens engagemang och påverkan på utbildning
  • Ökad kännedom för yrkesutbildning
  • Breddad infrastruktur bland industrirelevanta utbildningar
  • Utveckla verktyg för bättre APL och handledarutbildning
  • LEAN i Teknikcollegeutbildningarna
  • Fokus på entreprenörskap och innovationstävlingar för de studerande
  • Skapa en tydlig röd tråd för satsningar som ska öka kännedomen om industrirelevanta utbildningar och yrken

Projektet drivs, samordnas och administreras av Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

Fakta Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.