Sverige bidrog med kunskap om skogsindustri till EUs bioekonomistrategi

I en artikel i PappersKretsen berättar Maria Hollander, vd på Paper Province, om sin medverkan i EUs bioekonomipanel och hur arbetet med revideringar av bioekonomistrategin, från 2012, gick. Här nedan kan du läsa artikeln.

“Hej Maria! När vi talades vid för ett år sedan var ni mitt i arbetet med att föreslå revideringar av bioekonomistrategin från 2012. Vilka frågor har du främst drivit från ett svenskt perspektiv?

I Bioekonomipanelen deltog Europeiska representanter för stora och små företag, icke-statliga organisationer, biomassaproducenter, regioner och den akademiska världen. Medlemmarna i Bioekonomipanelen har formulerat ett manifesto, ett inspel i arbetet med att revidera strategin. Panelens arbete bedrevs på en rätt övergripande nivå och alla delar av bioekonomin var representerade. Därför var det naturligt att den nordiska skogsindustrin endast var en mindre del av den stora diskussionen.

Framförallt bedrev vi ett aktivt arbete mellan mötena. Det gällde att hitta en bra nivå för formuleringarna så att så många som möjligt av deltagarna kunde skriva under, vilket gjorde att det blev ett ganska övergripande dokument som också ska tjäna som inspiration för vidareutveckling av bioekonomin i Europa. Det som vi från Sverige och Finland kunde göra under mötena var förstås att beskriva hur Sveriges skogsindustri fungerar och vi fick också tillfällen att hålla presentationer vid ett par tillfällen, då vi tog chansen att visa hur framgångsrika vi varit i att bruka och förvalta vår skog, och hur skogsindustrins cirkularitet och industriella symbios gör att stora delar av träden tas tillvara.

Vad är den svenska pappersindustrins roll i den nya bioekonomistrategin?
Skogen spelar en viktig roll i bioekonomin då den kan tillhandahålla många nya produkter och ersättningar för fossila material. Pappersindustrin tillhandahåller ju t.ex. förpackningsmaterial som kan ersätta plast i förpackningar, ett mycket viktigt bidrag då man nu i strategin satsar på att återställa healthy eco systems som betyder att man t.ex. måste få bort plast ifrån haven. Man måste dock fortsätta satsa på forskning och innovation då det fortfarande finns behov av att t.ex. ersätta fossil bestrykning i förpackningar med nya fossilfria material. Man behöver i industrin fortsätta driva utvecklingen mot ökad cirkularitet, större resurseffektivitet och hållbara värdekedjor, även om Sverige redan idag i mångt och mycket är ett föredöme för andra länder. Att industrin fortsätter att vara konkurrenskraftig är avgörande för framgång och för att nya jobb och tillväxt ska genereras. Det innebär att man behöver ta vara digitaliseringens möjligheter, i form av exempelvis AI och Big Data.

Jag tror också det är viktigt att man fortsätter berätta om de hållbara lösningarna och produkterna för att fortsätta sprida kunskap och skapa efterfrågan.

Hur kan aktörer i pappersbranschen samarbeta för att vara internationellt konkurrenskraftiga?
Inom områdena kompetensförsörjning, digitalisering, och forskning finns stora möjligheter till samarbete. Man kan arbeta tillsammans för att möta efterfrågan från unga och attrahera kompetens. Pappersindustrin finns ju på landsbygden, ofta på orter som drabbas av urbanisering. Detsamma gäller att man tillsammans kan arbeta för att attrahera fler kvinnor till branschen. När det gäller digitalisering skulle man kunna i ökad grad kunna samarbeta för nya lösningar som att föra ihop aktörer i värdekedjan, utveckla standards etc. I gemensamma forskningsprojekt kan man dela på risken och komma fortare framåt. Min egen tro är också att man i större utsträckning skulle kunna jobba med open innovation. Omvärlden förändras snabbt och ofta visar det sig att man behöver ta in helt nya typer av kompetenser för att hitta de bästa lösningarna. Att jobba nära olika startups kan vara ett sätt att få ökad tillgänglighet till ny teknik och innovation. ​

Hur pratas det om separat insamling av papper ute i Europa?
Framförallt diskuteras nödvändigheten av en cirkulär ekonomi, vilken också har en framskjutande roll i bioekonomistrategin. EU-kommissionen driver ett antal så kallade European Innovation Partnerships (EIPs). Ett sådant drivs av DG GROW, tillsammans med DG Research och DG Environment som handlar om att politik och näringsliv jobbar fram idéer som kan stärka råvaruförsörjningen till industrin i EU. Ett av de projekt som framgångsrikt drevs av CEPI var just separat insamling av returfiber.”