Stor satsning på forskning om mjukpapperstillverkning

Karlstads universitet har beviljats medel av KK-stiftelsen för att i samverkan med industrin arbeta med forskning kring energieffektivisering av mjukpapperstillverkning. Syftet med satsningen är ytterst att stärka Sveriges konkurrenskraft samt bidra till hållbar utveckling.

Det är ett gemensamt arbete mellan forskare på Karlstads universitet och företagen Valmet och Albany International.

– Vi ser fram emot att tillsammans med företagen starta det här forskningsprojektet, där vi kombinerar laborativa studier, pilotkörningar och modellarbete, säger Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik och projektledare för forskningen.

Vakuumavvattning av mjukpapper

Projektets mål är att genom samproduktion uppnå en fördjupad kunskap kring vakuumavvattning av mjukpapper. De deltagande företagen, Valmet och Albany International, tillverkar och utvecklar mjukpappersmaskiner och beklädnader. De har sett ökande krav från sina kunder på både produktkvalitet och hållbarhet vilket är en stor utmaning. Projektet kommer ge djupare kunskap kring hur mjukpappersmaskiner kan designas, användas och optimeras gällande avvattning. Denna kunskap kan användas för att uppnå mer energieffektiva processer och högpresterande produkter vilket naturligtvis är mycket viktigt för företagen.

– Målsättningen, för samtliga inblandade, är att utöka kunskaper kring avvattningsmekanismer vid mjukpappersproduktion, och därmed bidra till implementeringen av en skogsbaserad cirkulär bioekonomi, genom att främst energieffektivisera befintlig produktion av mjukpapper, säger Björn Sjöstrand.

Forskning för en cirkulär bioekonomi

Forskningen genomförs inom forskningsmiljön Pro2BE, Processer och Produkter för en cirkulär bioekonomi, vid Karlstads universitet. Pro2BE fokuserar på forskning och utbildning för omvandlingen till en bioekonomi baserad på hållbara och förnybara resurser samt på utvecklingen av skogsindustrin.

Samfinansierat projekt

Forskningsprojektet samfinansieras av Karlstads universitet, medverkande företag och KK-stiftelsen vilket ger en total budget på fem miljoner kronor. KK-stiftelsens anslag är från deras program HÖG, där man satsar på utveckling av näringslivssamverkan som är av betydelse för miljöns vetenskapliga utveckling och genererar ny kunskap och ökad kompetens inom både företag och akademi. Projektstart under hösten 2022 och slutrapport beräknas vara klar i början av 2025.