Satsning på skogsjobb i Sverige och Norge

Interreg-projektet "Skogsjobb i gränslandet" verkar för att säkra skogsbrukets tillgång till arbetskraft i Sverige och Norge.

“Skogsjobb i gränslandet” har som mål att skapa förutsättningar för små och mellanstora företag i inre Skandinavien att anställa kompetent personal inom skogssektorn och göra det enklare att pendla över gränsen.

I dag pendlar människor över gränsen för jobb och utbildning, men i långt mindre omfattning än vad som är möjligt. I “Skogsjobb i gränslandet” skapas samarbeten mellan företag och utbildningsanordnare för att göra det enklare att arbeta i de båda länderna. Syftet är att locka fler att söka sig till skolor och jobb. Speciellt vill man locka kvinnor och utrikes födda till branschen.

Samarbetsprojekt

Projektet leds av Skogsstyrelsen och Skogsbrukets Kursinstitutt.

Andra svenska aktörer som är med är Skogsforsk, Älvdalens utbildningscentrum, Gammelkroppa Skogsskola, Södra Vikens naturbruksskola och Skogskvinnorna.

I Norge deltar VelgSkog, Maskinentreprenørenes forbund, Kvinner i Skogbruket, Skogselskapet i Hedmark, Solør videregående skole – Sønsterud, Lena-Valle videregående skole og Fylkesmannen i Innlandet.

Paper Province är med och stöttar satsningen.

Projektnamn: Skogsjobb i gränslandet

Projektkoordinator: Skogsstyrelsen och Skogbrukets Kursinstitutt

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Interreg Sverige-Norge

Datum: Projektet pågår mellan den 1 augusti 2020 och den 30 september 2022