Skogsindustrin skapar klimatnytta för hela Sverige

Under de senaste 30 åren har det aktiva skogsbruket ökat med 46 procent trots att den avverkad skogsytan är så gott som samma. Samtidigt bidrar skogsnäringen i dag till en klimatnytta som är dubbelt så stor som hela landets klimatutsläpp.

Skogsindustriernas nya rapport, svensk skogsnärings klimateffekt 1990–2020, visar tydligt att skogsnäringen spelar en viktig roll i omställningen mot ett klimatneutralt samhälle.

– Under de senaste 30 åren har skogsnäringens klimatnytta varit stor samtidigt som förutsättningarna för en rik biologisk mångfald i den svenska skogen har blivit bättre. Skogsnäringen har mycket att bidra med i den gröna omställningen och det hoppas jag ska beaktas i det lagstiftningsarbete som pågår i Bryssel, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Den positiva utvecklingen

De viktigaste faktorerna bakom den positiva utvecklingen är att den växande skogen varje år tar upp och lagrar koldioxid, samt att skogsbaserade produkter har ersätt många klimatbelastande.

Även användning av restprodukter till bioenergi har stor betydelse för att minska beroendet av fossil energi. Bioenergin utgör mer än 30 procent av all energianvändning i Sverige, vilket har bidragit starkt till att de totala klimatutsläppen minskat med 35 procent.

– Rapporten visar skogsbaserade produkter behövs för att rädda klimatet. Nära hälften av klimatnyttan uppstår efter att träden avverkats och blivit virke, genom att fiberbaserade produkter och bioenergi används i stället för betong, plast och olja. Skogens fossilfria produkter bidrar till att olja och kol kan lämnas kvar under jord i stället för att bli fossila utsläpp till atmosfären, säger Viveka Beckeman.

Beräkningarna är baserade på Sveriges officiella rapporter till Förenta Nationernas klimatkonvention (UNFCCC) samt Sveriges officiella statistik.

Läs rapporten Svensk skogsnärings klimateffekt här.