Skogens viktiga roll i regeringens plan för cirkulär omställning

Regeringen har beslutat om den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Att använda material från skogen på ett cirkulärt sätt är en av nycklarna i den hållbara omställningen av samhället.

Handlingsplanen utgår från den nationella strategin för cirkulär ekonomi som regeringen beslutade om i somras och listar åtgärder inom fyra fokusområden. Förutom hållbara material från skogen finns ett hundratal åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering.

Sandra Sundbäck ser många områden i regeringens handlingsplan som ligger i linje med Paper Province och medlemsföretagens verksamhet.

– För att vi ska nå våra miljö- och klimatmål och de globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030 behöver vi ställa om och tänka nytt. Den här handlingsplanen är ett viktigt steg mot det och stämmer väl överens med det vi och våra medlemsföretag arbetar med, nämligen samverkan, innovation och utveckling på flera olika plan för ett fossilfritt samhälle, säger Sandra Sundbäck, vd på Paper Province.

Smartare resursanvändning

En viktig utgångspunkt i planen är att material ska användas effektivare för att minska både uttag av ny råvara och deponering av avfall. I dag orsakas ungefär hälften av klimatutsläppen och mer än 90 procent av världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald av att resurser används ineffektivt, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

I handlingsplanen nämns industriell symbios som ett sätt att göra reursanvändandet smartare. Det vill säga att aktörer samverkar kring restflöden för att optimera tillgångarna. Det inenbär att exempelvis energi eller restmaterial från en anläggning kan användas som en resurs för en annan.

Magnus Persson är projektledare på Paper Province med fokus på cirkulär ekonomi och industriell symbios.

Mer symbioser bland företag och kommuner

Paper Province driver flera projekt som arbetar med cirkulära arbetssätt och industriell symbios. Industriell symbios är inget nytt för skogsindustrin som redan för hundra år sedan utvecklades kring användandet av träden som råvara; sågtimmer, massaved och bioenergi.

– För att lära och utbyta erfarenheter av våra grannländer har vi de senaste åren etablerat samarbeten med viktiga aktörer. Bland annat inom projektet Baltic Industrial Symbiosis, berättar Paper Province projektledare Magnus Persson.

I projektet utbyts erfarenheter, industrins sidoströmmar kartläggs och matchas med företag som kan nyttja dem i sin verksamhet. Dessutom har ett utbildningsprogram tagits fram för företag och kommuner som kommer att lanseras i vår.

Paul Nemes, vice vd, ser pågående projekt, innovation och skogen som nycklar till omställning

Fokus på material, kompetens och infrastruktur

Sverige har god tillgång till förnybara resurser, teknisk spetskompetens och industriell infrastruktur vilket ger utmärkta förutsättningar att utveckla en cirkulär och biobaserad ekonomi i världsklass, står det i handlingsplanen. Styrkeområden som också genomsyrar Paper Province.

– Vi ser skogen som en naturlig del i övergången till en grön, cirkulär ekonomi och att förnybara råvaror spelar en viktig roll. Detta är anledningen till varför vi lägger mycket resurser på att främja skogsbaserad innovation, säger Paul Nemes som är vice vd på Paper Province.

Regeringens handlingsplan i korthet

Planen innehåller följande fokusområden:

Fokusområde 1: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign

 • Industriklivet breddas och förstärks
 • Uppdrag att föreslå kvotplikt för återvunnen råvara för relevanta produkter
 • Produktpass för bättre kunskap
 • Giftfritt från början – budgetsatsning till Kemikalieinspektionen

Fokusområde 2: Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster

 • Strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtion
 • Insatser för att öka andelen cirkulär och fossilfri upphandling
 • Information till konsumenter om cirkulär ekonomi

Fokusområde 3: Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp

 • Ökad tillsyn och insatser ska hindra brottslighet inom avfallsområdet
 • Förbättrad hantering av avfall
 • Satsning på metaller och mineral ur sekundära källor

Fokusområde 4: Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller

 • Kreditgarantier för gröna investeringar
 • Utredning om miljötillståndsprövning
 • Stärkt innovations- och näringslivsklimat
 • Satsning på forskning och innovation för en cirkulär ekonomi

 

Planen i sin helhet kan läsas på regeringens hemsida.