Samverkan som skapar en effektivare industri

Egentligen är det självklart. Företag som samarbetar för att lösa gemensamma problem når större framgång än de som inte gör det. Ett talande exempel är SSG Standard Solutions Group som ägs gemensamt av sex internationella skogsindustrikoncerner. SSG har i uppdrag att utveckla standardiserade lösningar på svensk industris gemensamma problem, i syfte att göra de industriella processerna säkrare, smidigare och mer tids-, resurs- och kostnadseffektiva. 
Vi tar ett exempel. Vid ett driftstopp på en industrianläggning krävs att alla externa tjänsteleverantörer har koll på exakt vilka potentiella faror som finns i arbetsmiljön och hur de ska hanteras för att minimera risken för skador på person och utrustning. SSG utvecklade därför en standardiserad säkerhetsutbildning som alla entreprenörer måste genomgå för att få leverera sina tjänster inom industrianläggningen. De som genomgått utbildningen får ett certifikat och ett passerkort som ger tillträde till fabriksområdet.
– En sådan utbildning gör det enklare för anläggningen att välja underentreprenörer. Och entreprenörerna får den kunskap de behöver för att kunna leverera sina tjänster på ett säkert sätt, säger Eric Edlund, sälj- och marknadschef på SSG och stationerad i Karlstad.
SSG arbetar också med att ta fram standarder och anvisningar för konstruktion, upphandling, underhåll, montage och dokumentation av industrianläggningar. SSG har till och med en standard för hur man ska utforma en standard. De har också en produktdatabas med över 850.000 artiklar, som är helt transparent för företagen som är anslutna. Så om Industri A behöver en viss reservdel så kan se i databasen att Industri B har två sådana på sitt lager, och kanske kan de tänka sig att avyttra en. Det gör att industrier kan samarbeta med varandra i hanteringen av exempelvis reservdelar och slipper binda upp kapital.
– Det händer att vissa reservdelar har åkt taxi mellan två industrier, som hjälpt varandra. Databasen ökar den svenska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden, menar Eric.
Och Vinnova håller med. I mars fick nämligen SSG ta emot Stora Produktivitetspriset av Vinnovas styrelseordförande Hasse Johansson för sin produktdatabas. Motiveringen var att den skapar ”… ett fruktbärande samarbete såväl mellan olika funktioner i företaget som mellan företag i olika branscher”.
SSG erbjuder också en webbtjänst för benchmarking, som låter anslutna industrianläggningar jämföra sina egna nyckeltal mot andra avidentifierade industrianläggningar. Det skapar en gemensam bas för jämförelse inom industrin, som de anslutna företagen kan använda för att effektivisera och vässa sitt underhåll.
Eric Edlund har arbetat på SSG i drygt ett år. Han anställdes för att etablera karlstadskontoret och har ett förflutet inom IT och telekomsektorn. För två år sedan bestämde han sig för att sluta pendla och byta bransch. Och för en naturintresserad Karlstadsbo som gillar att fjällvandra var skogsindustrin lockande.
– Det kändes spännande med en bransch som stoppar in råvara i ena änden och plockar ut en fysisk produkt i den andra. Att vi sedan bor mitt i själva råvaran gör skogsindustrin ännu mer intressant, berättar Eric.
Han vill gärna vara med och förbättra den kreativa processen i Värmland. Och det är något hans kollega och arbetskamrat, Per Myhrén brinner för. 80% av tiden är han industridoktorand på CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet, och 20% av tiden arbetar han med att utveckla SSG’s verksamhet.
I sin forskning studerar han hur tjänsteinnovationer uppkommer och utvecklas i industriella nätverk. Samtidigt kartlägger han vilka centrala faktorer som behöver finnas för att tjänsteinnovationer ska uppstå. Svaren finner han genom att studera SSG’s kommittéer.
SSG har tio kommittéer som består av ett 60-tal arbetsgrupper med cirka 500 experter och seniora personer från ägarföretagen och ett antal intressentföretag. Dessa kommittéer träffas några gånger per år för att hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem, utan att avslöja några affärsrelaterade hemligheter för varandra. När en kommitté fattat ett beslut om vilken sorts lösning som behövs utvecklar SSG’s operativa organisation branschgemensamma standarder eller tjänster som säljs tillbaks till ägarföretagen och andra kunder. Kommittéerna är verksamma inom områden som exempelvs byggnation, driftsäkerhet och mekanik. Samarbetet bygger mycket på tillit. Och just för att man samverkar med konkurrenter så har företagen som deltar stor nytta av att vara med.
– Det finns en väldig sprängkraft i mötet mellan människor. Det är i mänskliga möten som innovation uppstår. Ensam är inte starkast, utan det gäller att hitta kopplingar till varandra och till varandras verksamheter, menar Per Myhrén.

FAKTA OM SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB

Ägs av: BillerudKorsnäs, Holmen, Metsä Board, SCA, Stora Enso och Södra.
Antal medarbetare: 55
Omsättning: 75 miljoner
Har utvecklat cirka 450 standarder, som tillämpas i totalt 27 länder.