Samproduktion i fastbränslepannor ska utvecklas i nytt projekt

Runt om i landet finns det flera hundra fastbränslepannor där värme och el till samhälle och industri produceras. Med det 3,5 år långa projektet PolyFlex vill man maximera utnyttjandet av anläggningarna genom att samproducera gas tillsammans med värme och el.

Fastbränslepannorna vid Karlstads Energis anläggning Hedenverket och Övik Energis anläggning Hörneborgsverket är representativa för många av landets stora förbränningsanläggningar. Som det ser ut idag används de inte till sin fulla kapacitet, precis som våra olika värmesystem i hemmen som långt ifrån alltid körs på full effekt. Att använda pannorna för samproduktion av gas är ett sätt att öka utnyttjandet av de stora investeringarna som gjorts i förbränningsanläggningarna och skapa flexibla anläggningar som kan anpassas efter varierande efterfrågan på värme, el och andra biobaserade produkter. Det är precis vad projektet Kostnadseffektiva och flexibla samproduktionsanläggningar för maximalt anläggningsutnyttjande – PolyFlex, syftar till. Målet är att ta reda på hur gas- värme- och elproduktion samverkar vid olika belastning på pannan.

– Gasen i sin tur kan användas till flera möjliga utvecklingsspår. Den kan användas för framställning av bränsle för flyg- och vägtransport eller för effektivare elproduktion, förklarar Christer Gustavsson från teknikutvecklingsbolaget BioShare som arbetar med att ta fram utrustning och processer för samproduktion i förbränningsanläggningar.

Studier för flexibel och maximerad kapacitet

Bakom projektet, som finansieras av Energimyndigheten, står Chalmers som projektägare samt BioShare. De får även stöd av Karlstads Energi, Övik Energi och Paper Province.

På Chalmers arbetar bland annat doktoranden Guillermo Martinez Castilla med projektet. Hans uppgift är att använda data från pannor hos Karlstads Energi och Övik Energi för att analysera på hur man på bästa sätt kan samköra en produktion av värme och gas för maximal effekt utan att påverka pannornas huvudsakliga syfte.
– Pannan ska uppfylla ett visst värmebehov i fjärrvärmenät eller industri och värmeproduktionen får inte äventyras. Så frågan är hur mycket gas man kan ta fram inom ramen för den värmeproduktionen, förklarar Christer Gustavsson.

Projektet pågår mellan den 1 juni 2018 och 31 december 2021. Förhoppningen är att man då ska veta hur man på anläggningarna på bästa sätt kan producera värme- och el som man idag gör, men också gas med så hög kapacitet och effektivitet som möjligt.