Energieffektivisering vid rening av industriellt avloppsvatten

Aerob reningen, det vill säga den rening som kräver syre, av industriellt avloppsvattnet ifrån pappers- och massaindustrin är det dyraste i reningsprocessen. Men enligt ny forskning vid Karlstads universitet går det att energieffektivisera reningen genom att förutsäga syresättningsbehovet.

Forskare på Karlstads universitet har studerat syresättningen av avloppsvattnet vid papper- och massabruk för att kunna förutse syresättningsbehovet beroende på vattnets koncentration av det ytaktiva ämnet laurinsyra. Syresättningen har mätts utifrån olika luftflöden och koncentrationer av laurinsyra i laborativ skala.

– Pappers- och massaindustrins avlopp renas utifrån stränga miljökrav och det avgörande i reningen är luftningen,  Luftar man inte tillräckligt så blir reningen otillräcklig och man måste dra ner produktionstakten. Vår forskning innebär att man kan undvika produktionsbortfall och det är av stort ekonomisk betydelse för pappers- och massaindustrin, säger Kamal Rezk, universitetslektor i miljö- och energisystem på Karlstads universitet.

Förutspår behov med beräkningsmodell

Forskarna har utvecklat en numerisk beräkningsmodell för att kunna förutse syresättningstakten utifrån luftflöde, koncentration av laurinsyra och därmed en representativ bubbelstorlek. Modellen kan förutse syresättningstakten av rent vatten vid lägre luftflöden och låga koncentrationer av laurinsyra. Detta ger industrierna en större möjlighet att styra och energieffektivisera reningen av sitt avloppsvatten och därmed sänka kostnaderna.

Studien finns nu publicerad i sin helhet här: Numerical and experimental analysis of oxygen transfer in bubble columns: Assessment of predicting the oxygen-transfer rate in clean water and with surfactant solutions.