Utveckling av världsunik testbädd i Kristinehamn

LignoCity är en världsunik plattform inom miljöteknik med ambitionen att överbrygga från forskning till kommersialisering av hållbara processer och produkter, med specifikt fokus på lignin från skog och mark som råvara. Projektet fokuserar på utveckling av LignoCity.

Den viktigaste ligninkällan i både Sverige och globalt är massabruken som får stora mängder lignin som biprodukt från trädråvaran. Testbädden bygger från början på unik ny svensk teknik som separerar lignin från massabruk men öppnar även upp för utveckling av alternativ teknik. Därmed ges unika möjligheter att utveckla produkter och olika lösningar som bygger på lignin som råvara.

Det övergripande målet i projektet, som ägs av RISE, är att förkorta tiden från idé till marknad. Projektet förväntas även bidra till företagsetableringar i Värmland och dessutom skapar vi en nod för utveckling av lignin i olika nya miljö- (koldioxid-) smarta lösningar. En nod som har internationellt rykte och som förväntas ge ett nationellt försprång då ligninets värdekedjor idag är tämligen outvecklade. Projektet är dessutom en del av regionens Smart Specialiserings-strategi.

Projektnamn

Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity

Projektkoordinator

RISE

Deltagare

RISE, Paper Province, Karlstads universitet och Kristinehamns kommun/Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB. (Kopplade till projektet är även RenFuel, Nordic Paper och Region Värmland).

Finansiär

Region Värmland, Tillväxtverket, Vinnväxt

Slutdatum

Projektet pågår till och med november 2020.
Image

Per Myhrén

Project Manager

+46 (0)70 214 08 36
+46 (0)54 444 29 31
p.myhren@paperprovince.com