Produktionsökning och spännande förpackningsprojekt på Rottneros bruk

På Rottneros i Sunne är det mycket som händer. Bruket är i full gång med Agenda 500, en långsiktig industriell plan för att öka kapaciteten. Sedan starten i maj 2015 har man redan tagit stora kliv. Från en kapacitet på 157 000 ton pappersmassa 2016 är den för tillfället 173 000 ton och fortsätter mot målet på 200 000 ton per år. Samtidigt går det framåt för Pulpaction – ett projekt för att utveckla biobaserade förpackningar som kan ersätta vissa plastförpackningar inom till exempel livsmedelsindustrin.

Målet med Agenda 500 är att nå en affärsvolym på minst 460 000 ton pappersmassa per år inom koncernen. För att nå målet görs successiva investeringar, den totala budgeten är 800 miljoner kronor, varav hälften läggs på bruket i Rottneros.

– Vi pratar om ett projekt på 400 miljoner kronor på 100 anställda. Så det är i nivå med flera av de andra stora industriella projekten som pågår just nu, säger Olle Dahlin, brukschef på Rottneros.

Han berättar att projektet går enligt plan.

– Nu har vi en kapacitet på 173 000 ton per år. Vi har investerat i nya avvattningspressar, HC-blekning och nytt torksteg på CTMP-linjen. Den togs i drift i september i fjol och vi har haft en extremt bra start.

Lagom till efter sommaren kommer även en ny biobränslepanna tas i drift.

– Byggnationen är i full gång. Den nya biobränslepannan innebär att vi kommer bli fria från oljeberoendet och torkenergin blir helt baserad på biobränsle.

Bruket fick dessutom i februari en utökning av reningsanläggningen beviljad som innebär att ett nytt steg kommer att byggas för tillverkning av biogas.

– Vi är i en upphandlings för detta nu. Planen är att det ska starta våren 2018, säger Dahlin.

Just nu befinner sig Rottneros i steg två i kapacitetsökningen. Arbetet med att ta fram ett förslag  till styrelsen för hur målet på 200 000 ton pappersmassa per år. Förhoppningen är att ha förslaget klart till försommaren 2017.

Pulpaction

I oktober startades även projektet Pulpaction för att ta fram biobaserade förpackningar. Det är ett till 74 procent EU-finansierat projekt med en budget på närmare 120 miljoner kronor. I projektet ingår flera aktörer, Rottneroskoncernen som tilldelades den största delen av finansieringen, på 25 miljoner kronor, är projektkoordinator. Av dessa förvaltar Rottneros bruk ca 10 miljoner kronor. Projektet omfattas av elva arbetspaket som kan delas in i tre viktiga huvudområden; massaoptimering, barriärutveckling samt arbetat med tryckfärger och spårbarhet.

– Ett arbetspaket som är extremt viktigt är att ta fram en medel till hög barriär som motsvarar livsmedelsförpackningar i plast. Vi ser väldigt positivt på det här från vår sida. Vi har möjlighet att utveckla en bättre produkt. Lyckas vi få fram en biobaserad och nedbrytbar biofilm är det väldigt värdefullt för oss. Marknadspotentialen vore väldigt stor, säger Kasper Skuthälla, vd Rottneros Packaging AB.

Just nu arbetar man för att samla in konsumentinsikter genom intervjuer.

– Vi vill ha input från hela värdekedjan. Informationen ska mynna ut i vilken typ av förpackning vi ska ta fram, förklarar Skuthälla.

Lyckas man på ett kostnadseffektivt sätt ta fram en pappersförpackninga med en barriär enligt ambitionen kommer de kunna ersätta många av de plastförpackningar som används i livsmedelsindustrin idag.