Paper Province och CRIBE stärker samarbetet inom bioekonomin mellan Sverige och Ontario, Kanada

Med liknande förutsättningar och resurser i form av skogen som råvara och en gemensam vilja att tillsammans arbeta framåt har Paper Province identifierat samverkansmöjligheter med kanadensiska aktörer.

Under två dagar i början av juni välkomnade Paper Province en delegation på tjugo personer från Kanada för att tillsammans undersöka möjligheterna för samarbete över nationsgränserna inom bioekonomins ramar.

Paul Nemes, vice vd, Paper Province.

– De många mötena mellan offentliga aktörer, akademin och företag visade att det inte bara finns stora likheter våra aktörer emellan utan även stor gemensam utvecklingspotential, säger Paul Nemes som är vice vd på Paper Province.

Besöket är en del av ett pågående samarbete mellan Paper Province och CRIBE – Center for Research and Innovation in the Bio-Economy, som är en innovationsplattform för skoglig bioekonomi. Runt CRIBE finns ett starkt ekosystem som inkluderar nyckelaktörer som  företag, universitet, offentliga innovationsstödjande aktörer och institut med flera. 

– CRIBEs ekosystem speglar ganska väl det som har byggts upp runt Paper Province, med många aktörer som gemensamt har möjligheten att utveckla bioekonomin, säger Paul Nemes.

“Samarbete krävs”

Chris Walton, vd CRIBE.

Huvudsyftet med besöket har varit att skapa nya och förstärka redan befintliga relationer mellan Sverige och Ontario, Kanada för att hitta gemensamma vägar framåt. Chris Walton är vd på CRIBE och han menar att samarbete krävs för att klara av samhällsutmaningar som den gröna omställningen och klimatförändringarna.

– Både CRIBE och Paper Province har omfattande nätverk av intressenter inom industri, forskning och slutkund. Det finns en enorm möjlighet att koppla samman dessa nätverk för att påskynda produkt- och teknikutvecklingen och minimera tiden till marknaden för flera skogsbaserade lösningar med låga koldioxidutsläpp. Genom att utnyttja våra gemensamma nätverk kan CRIBE och Paper Province främja globalt samarbete, vilket gynnar våra regioner och samhället i stort, säger han.

Representanter från akademin

Emma Master, professor vid University of Toronto och Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik vid Karlstads Universitet.

Bland annat fanns representanter från tre kanadensiska universitet och högskolor representerade och besökte bland annat Karlstads Universitet och deras testmiljö Pro2Be.

– Vi blev väldigt motiverande att skapa ett gemensamt narrativ tillsammans med Karlstads Universitet som skulle kunna ligga till grund för ett utbytessamarbete längre fram, säger Emma Master, professor vid University of Toronto.

Forskare vid Karlstads Universitet genomförde även en forskarvernissage, där konstverk baserade på forskning presenteras. Ett upplägg som uppskattades av besökarna och inspirerade till att genomföra liknande projekt i Kanada.

Flera gemensamma nämnare

Natacha Mongeau, FPInnovations och Lars-Erik Sjögren, Biosorbe.

Genom en gemensam workshop undersöktes hur förutsättningarna för hur ett samarbete ser ut och vilka delar som fortfarande behöver falla på plats för att en reell utveckling ska kunna komma till stånd. Sammanfattningsvis är det, en del som skiljer de båda ländernas åt, men betydligt mycket mer som förenar.

– Vi delar inte bara det fysiska landskapet och skogen, vi delar även liknande teknisk expertis, forskning och utveckling samt kommersialiseringsmöjligheter i våra skogliga bioekonomier. Besöket hos Paper Province har gjort det möjligt för oss att fördjupa våra kontakter och identifiera konkreta nästa steg och åtgärder för att förverkliga en kollektiv vision, säger Chris Walton, vd CRIBE.

Image

Paul Nemes

Deputy CEO

+46 (0)72 549 99 20

paul.nemes@paperprovince.com