Paper Province årsmöte: Nytt namn i styrelsen och exempel på kraftfull samverkan

På årsmötet 25 maj valdes Peter Lindgren från Billerud in i Paper Province styrelse. Föreningsmedlemmarna fick också ta del av verksamhetens resultat och höjdpunkter under verksamhetsåret 2022 samt rösta om två nya stadgeändringar.

Peter Lindgren, Billerud Gruvöns bruk, valdes in i styrelsen.

Peter Lindgren, platschef på Billerud Gruvöns Bruk, valdes in som ledamot i styrelsen och ersatte avgående Martin Lundqvist från Stora Enso Gruvöns sågverk som avtackades för sina värdefulla insatser.

– Jag tycker att det är viktigt att engagera sig i klustret eftersom företagen behöver attrahera riktigt vass kompetens och tillsammans inom ramen för Paper Province kan vi göra skillnad. Jag ser fram emot att få vara med och bidra med den kunskap och erfarenhet som jag har samlat på mig under de 30 år jag arbetat inom branschen och fortsätta kämpa för en hållbar framtid med skogen som råvara, säger Peter Lindgren.

I övrigt förblir styrelsens sammansättning den samma som föregående år, med representanter från medlemsföretagen COWI, Moelven, Rottneros, Karlstads universitet, Stora Enso, Biosorbe, Karlstads Energi och Valmet, samt adjungerade medlemmar från Karlstads kommun och Region Värmland. Det stod klart när Paper Province höll årsmöte på Värmlands museum förra veckan.

De ca 20 deltagande medlemsföretagen röstade också ja till ett förslag om ny stadgeändring gällande att prissättningsmodellen för föreningens serviceavgifter ska baseras på prisbasbelopp. Förändringen träder i kraft tidigast 2024 förutsatt att beslut tas på ett kommande extrainsatt årsmöte. Man röstade även ja till att göra en språklig justering i årsmötets dagordning där ordet justeringsman byts ut till justeringsperson.

Samverkan och resurser för utveckling

– Ni ska vara stolta över vad verksamheten åstadkommit i år, ni är en juvel i den värmländska samverkan.

Det sade Värmlands läns Landshövding Georg Andrén som var ordförande för mötet och ledde deltagarna genom dagordningen, som utöver de formella beslutspunkterna hade fokus på Paper Province kärnverksamhet med samverkan som nyckelord.

Paper Province vd Sandra Sundbäck delade med sig av flera exempel på vad samverkan i klustret bidragit med under 2022. Bland annat synliggjordes resurserna som tillförts utvecklingen av den skogliga bioekonomin under året samt under en nioårsperiod, vilket framgår av bilden nedan:

Resurser till den regionala bioekonomins utveckling under verksamhetsåret 2022 samt för perioden 2014 – 2022.

Paper Province har som uppdrag att bygga en internationellt erkänd innovationsmiljö i Värmland, kopplad till skoglig bioekonomi. Arbetet bedrivs genom finansiering från regionala medfinansiärer, Paper Province medlemsföretag och Vinnova genom den långsiktiga finansieringen Vinnväxt-initiativet som klustret beviljades 2013.

Under perioden 2014 – 2022 har arbetet tillfört mer än 340 miljoner kronor till aktörer andra än Paper Province för att utveckla den skogliga bioekonomin. Aktörerna är exempelvis företag, regioner, universitet, kommuner, Länsstyrelsen och olika innovationsstöttande aktörer. Företagen har genom medlemsavgifter bidragit med 10,5 miljoner till Vinnväxtinitiativets omsättning på 168 miljoner, vilket sammantaget fungerat som en katalysator som gett den regionala skogliga bioekonomin en rejäl skjuts framåt det senaste decenniet.

– För 2022 visar motsvarande siffror att företagens insats på 1,3 miljoner har växlats upp till 20,8 miljoner i omsättning och genererat nästan 48 miljoner till det skogliga ekosystemet, berättar Sandra Sundbäck.

Förlänger Vinnväxt-perioden

Vid förra årets stämma lyftes att den tioåriga finansieringen från Vinnova upphör 2023 och att Paper Province var i full färd med att ta ut riktningen för hur arbetet ska bedrivas och finansieras efter Vinnväxttiden. Vid årets möte kunde vd berätta att klustret sedan dess fått besked om att perioden under vilken man kan bedriva sitt Vinnväxt-initiativ förlängs till sommaren 2024.

– Förlängningen beror på att vi på ett väldigt bra sätt lyckats växla upp Vinnväxt-medlen tillsammans med företagen och andra aktörer. Nu har vi ytterligare ett år på oss att omsätta resurserna till konkreta resultat samt fortsätta utveckla vår strategi och våra erbjudanden. Kort och gott lägga i ännu en växel för att ta samhället in i framtiden med hjälp av skogen, säger Sandra Sundbäck.

Engagemang för omställning

Ett konkret exempel på hur Vinnväxt-medlen investeras för att ge kraft till den skogliga bioekonomin är de utvecklingsprojekt som Paper Province driver och medverkar i tillsammans med olika svenska och internationella partners. På årsmötet fick deltagarna en inblick i dessa och en djupdykning i projektet Indbygg. Projektledaren Elin Appel tog med deltagarna på en resa där hon redogjorde för vad projektaktörerna inom byggsektorn samskapat för resultat under de snart fyra år som passerat sedan projektansökan beviljades. Projektet går ut på att främja en grön omställning inom byggbranschen med fokus på industriell träbyggnation och avslutas i höst.

Per Myhrén, projektledare och medlemsansvarig på Paper Province, gav exempel på hur samverkan och engagemang skapat resultat för företagen på olika sätt under året genom exempelvis nätverk, mötesplatser och andra initiativ. Per berättade bland annat att medlemsdialogen har fördjupats under året samtidigt som medlemsantalet stigit.

– 65 procent av våra 129 medlemsföretag fick ett personligt besök av oss under 2022, berättar Per. Det som majoriteten av företagen lyfter fram som värdeskapande med sitt medlemskap är tillgången till nätverk, mötesplatser, utvecklingsprojekt och synlighet. Vår medlemsundersökning visar ett nöjdhetsindex på 5,1 av 6. Det är härligt att höra att medlemmarna är nöjda och vi ser att de företag som är engagerade i Paper Province verksamhet också är de som är nöjdast, säger Per Myhrén.

Läs mer

Underlagen tillhörande årsmötet hittar du här:

Presentation >

Dagordning >

Valberedningens förslag till styrelse inför stämman 2023 >

Årsberättelse >

Styrelsens förslag till stadgeändringar vid årsstämman 2023 >

Årsredovisning >

Revisionsberättelse >