Strategi

Här beskrivs övergripande Paper Province strategi 2020 – 2023. Strategin realiseras via de projekt som Paper Province driver och medverkar i och denna strategi ska ses som en övergripande orientering om klustrets riktning och inom vilka områden som verksamheten kommer att fokusera sina resurser.

Hela strategin för perioden 2020 – 2023, inklusive bakgrund och strategiprocessen bakom, hittar du här >

Visionen:

“Vi tar samhället in i framtiden med hjälp av skogen”

Som medlem i Paper Province bidrar du till att förändra världen. Genom öppenhet och vilja till samarbete, drivkraft att ständigt utveckla samt fokus på hållbarhet attraherar, samlar och utvecklar vi kompetens, entreprenörer, företag och kapital till att vara en del av klustret och bidra till den levande innovationsmiljön.

Den strategiska idén:

”Vi demonstrerar bioekonomi i praktiken”

Klustret har tillgång till stora industrianläggningar, ett diversifierat näringsliv, infrastruktur, råvara samt kompetens om tillverkning, processteknologi och skogsbruk. Det innebär en unik plattform för att realisera och industrialisera nya produkter och tjänster inom skogsbaserad bioekonomi. Genom klustersamverkan och tillgängliggörande av resurser skapas möjlighet för forskning och idéer i tidiga skeden att skalas upp och kommersialiseras.

Verksamheten:

Vi delar upp verksamheten i fyra fokusområden; Innovation och Utveckling, Kompetens, Internationalisering och Kraftsamling. Nedan beskrivs huvuddragen:

INNOVATION OCH UTVECKLING – för en cirkulär och hållbar skogsbaserad bioekonomi

Innovation och utveckling inom skogsnäringen är nödvändig för bibehållen konkurrenskraft, tillväxt och för att vi ska lyckas ställa om till ett fossilfritt resurseffektivt samhälle.

Vi vill bidra till att fler idéer mynnar ut i produkter och tjänster på marknaden. Därför fortsätter vi att utveckla vårt erbjudande om innovationsstöd. Det kan exempelvis ske genom etablering av nya testmiljöer, tillgång till finansiering och ökat fokus på kunddriven affärsutveckling.

Vi ska bli så bra och kända för vår förmåga att stötta kommersialisering att vi lockar företag och innovatörer från när och fjärran. Samtidigt som vi arbetar brett med innovationsstödjande verksamhet stärker vi våra spetsområden där målet är att vara världsledande. Dessa är:

 • Fossilfri bestrykning
 • Utveckling av biokompositer för additiv tillverkning (3D)
 • Lignin som värdeskapande produkt
 • Industriellt träbyggande – (montage och logistik)

 

Valet av spetsområden grundar sig i befintliga forskningsområden på Karlstads universitet, medlemsföretagens kompetens samt tillgång till pilot- och testmiljöer.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – nu och i framtiden

Brist på kompetens är en stor utmaning för medlemsföretagen och riskerar att bli ett hinder för innovation, konkurrenskraft och tillväxt. Paper Province kommer därför under kommande år att lägga extra kraft inom detta område. För att branschen ska lyckas lösa sin kompetensförsörjning är det avgörande att fler kvinnor söker sig till skogsnäringen som i nuläget utgörs av 80 procent män. Vi behöver arbeta på olika fronter för att förändra detta:

 • Normer och värderingar måste utmanas på många arbetsplatser.
 • Kunskapen om genusperspektiv behöver öka, först och främst hos ledningen på företagen.
 • Många företag skulle nå mer framgång vid rekrytering genom att spetsa sin kommunikation.
 • Generellt skulle många företag inom skogsnäringen kunna stärka sin attraktionskraft genom att sprida fler goda berättelser om vår spännande bransch och hur vi bidrar till ett hållbart samhälle
 • Det finns också ett behov hos företagen att öka kompetensnivån hos befintlig personal, detta gäller inte minst området digitalisering.

 

INTERNATIONALISERING – för positionering, omvärldsspaning och kunskapsspridning

Det finns flera syften för Paper Province att vara aktiva i internationella sammanhang:

 • Synliggörande av regionens näringsliv och arbete inom bioekonomi.
 • Erfarenhetsutbyte med andra kluster.
 • Kunskapsspridning och kommunikation om skog, skogsindustri och skoglig bioekonomi.
 • Påverkansarbete inom EU när det gäller regelverk, innehåll i utlysningar och liknande.
 • Relationsbyggande för att kunna ingå i olika partnerskap i EU projekt – vilket kommer att vara en viktig finansieringskälla för klusterorganisationen.
 • Omvärldsspaning – hur arbetet sker i andra länder, hur EU-kommissionen ser på framtiden, samt på kluster och dess roll i omställningen, samt nya innovationer som kan nyttiggöras i regionen.
 • Synliggöra nya innovationer från medlemsföretagen och förmedla kontakter mellan företag som kan leda till uppskalning och nya affärer.
 • Paper Province kommer i ökad utsträckning att lägga kraft på internationella samarbeten under kommande treårsperiod. Bland annat genom ökad närvaro och kommunikation på engelska i sociala medier och på hemsidan.

 

KRAFTSAMLING – omställning kräver samarbete över gränser

Klimathotet kräver att världen måste ställa om på ett sätt som är unikt i historien. Teknikutvecklingen går i en rasande takt, forskningen kommer ständigt med nya rön och vi möter människor, framförallt unga, med helt nya synsätt och beteendemönster. Dessutom utmanas landsbygden av globaliseringen och den ökade urbaniseringen vilket bland annat ger konsekvenser i form av större utmaningar attrahera kompetens, företag och entreprenörer.

Hur kan skogsnäringen möta framtidens utmaningar? Vi är övertygade om att samarbete aldrig har varit viktigare och att klusterverksamhet är mer relevant än någonsin. Samarbete mellan näringsliv, akademi, offentliga aktörer och civilsamhälle är nyckeln för att lyckas.

Vi är flera som står inför dessa utmaningar och vinsterna med att samarbeta över gränserna är tydliga. Därför kommer Paper Province att fortsätta stärka samarbetet med omgivande regioner, framförallt inom norra Mellansverige, Västra Götalandsregionen och Örebro län samt med gränskommunerna i Norge. Tillsammans blir vi en starkare röst för påverkan, vi kan effektivisera innovationsprocesser, få tillgång till mer kompetens samt tillsammans skynda på utvecklingen av den skogsbaserade bioekonomin.