Webbinarum om bostadsbyggande – varför är det så dyrt och hur kan vi bygga nytt för fler?
Datum: 14/9

Webbinarum om bostadsbyggande – varför är det så dyrt och hur kan vi bygga nytt för fler?

Vid detta webbseminarium ställer SKR frågan hur man ska kunna bygga bostäder till rimliga kostnader som minskar trycket på det befintliga bostadsbeståndet och öka rörligheten.

Bostadsbristen är utbredd i landet och bostadspriserna har fortsatt att öka trots ett omfattande byggande. Vid detta webbseminarium ställer vi frågan hur vi åter ska kunna bygga nya bostäder till rimliga kostnader som är möjliga att efterfråga för hushåll med normala inkomster, och som minskar trycket på det befintliga bostadsbeståndet och ökar rörligheten. Arrangör är SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

NÄR: 14 september klockan 9.00 – 15.00
VAR: Online
KOSTNAD: 2 300 kr, exklusive moms, per deltagare
ANMLAN: görs här senast 13 september
MÅLGRUPP: Chefer, strateger, projektledare, planerare och utredare i kommuner och kommunala bostadsbolag

Program

09.00 Inledning. Jan-Ove Östbrink, SK
Vad kan vi förvänta oss av dagen och vad ska vi kunna ta med oss efter seminariet?

Utvecklingen på bostadsmarknaden. Anders Sjelvgren, Generaldirektör Boverket
Bostadsbyggandet men också priserna på bostäder har ökat kraftigt de senaste åren. Ett ökat byggande har varit nödvändigt för att minska den rådande bostadsbristen och med nuvarande byggtakt minskar de underskott som byggts upp under lång tid. Men det är viktigt att byggandet fortsätter på denna höga nivå och att det byggs bostäder som hushåll med lägre inkomster har råd att bo i. Hur kan vi gemensamt se till att vi håller ett fortsatt högt bostadsbyggande? Hur kan digitaliseringen och översynen av Boverkets byggregler bidra? Samtidigt som vi måste klimatanpassa och bygga hållbart.

Hur kan vi åter bygga bostäder till rimliga kostnader? Rikard Jermsten, Generaldirektör Konkurrensverket
Som orsaker till det allt dyrare bostadsbyggandet har framförts bristande konkurrens, låg produktivitetsutveckling och upprepningsgrad i byggbranschen, stora kostnadsökningar av byggnadsmaterial, varierande kommunala krav och brister i den offentliga upphandlingen. Förhoppningarna om bättre konkurrens och ökad produktivitet inom byggsektorn har ställts till åtgärder av tre olika slag: ytterligare medverkan av utländska företag, industriellt byggande och digitalisering av plan- och byggprocessen. Ett ökat inslag av industriellt byggande förväntas även råda bot på problemen med höga materialkostnader och motverka alltför långtgående utformningskrav. Frågan är bara hur detta ska bli verklighet?

10.30-10.45 Paus

10.45 Allmännyttans byggagenda – åtgärder för utökad och uthållig nyproduktion. Cathrine Holgersson, VD AB Gavlegårdarna
Under våren 2017 fick Sveriges Allmännyttas byggherreråd i uppdrag att identifiera och analysera de lagar och regler som hindrar och försvårar byggandet av bostäder. Utifrån analysen tog rådet fram förslag på vad som behövde förändras för en förbättrad möjlighet till ökad och uthållig nyproduktion över konjunkturcykler. Nyligen har rådet utvärderat vad som har hänt, uppdaterat agendan och lyft fram förslag på åtgärder som fortsatt är aktuella för att få bättre förutsättningar för ett ökat och uthålligt bostadsbyggande.

11.45-12.45 Lunchpaus

12.45 Byggkostnader och konkurrens – hur är det egentligen? Fredrik Isaksson, chefsekonom Byggföretagen
I den bostadspolitiska debatten pekas ofta byggkostnaderna ut som boven i dramat, skyldig till varför det inte byggs tillräckligt mycket och till att boendekostnaderna skjuter i höjden. Det hävdas att det finns ett samband mellan höga byggkostnader och en allt för svag konkurrens på byggmarknaden, men fakta visar att byggindustrin är en av de mest vitala branscherna när det kommer till in- och utträde på marknaden, vilket brukar känneteckna en marknad med hög konkurrens. Det hävdas också att vanligt folk får råd att bo om byggkostnaderna pressas ner, men svaret är att byggkostnaderna endast har en mindre påverkan på boendekostnaden medan många andra faktorer har större betydelse.

Det är dags för en egnahemsrörelse 2.0. Robert Boije, chefsekonom SBAB
De senaste tio åren har andelen småhus i bostadsbyggandet sjunkit från 45 till 20 procent, en betydligt lägre andel än i våra grannländer. Det är en dramatisk nedgång som inte korresponderar med hushållens boendepreferenser. Egnahemsrörelsen i början på 1900-talet var ett svar på den stora bostadsbrist och trångboddhet befolkningsökningen och urbaniseringen medförde och har tydliga kopplingar till dagens bostadsbrist. Blandad bebyggelse är bra för integrationen och med minskad segregation kan fler sådana områden bidra till bättre anpassade bostäder över hushållets livscykel, utan att man behöver flytta från sitt bostadsområde. Det bör också möjliggöra kostnadseffektiv infrastruktur. Nya studier pekar dessutom på att småhus kan byggas utan större koldioxidavtryck än bostäder i flerbostadshus. En ny egnahemsrörelse behövs men hur ska det gå till?

Den ineffektiva byggbranschen – en förändringsagenda. Mikael Anjou, VD Sizes Construction
Byggsektorn har konsekvent underpresterat under de senaste decennierna både när det gäller produktivitetsutveckling, kvalitet, leveransprecision och slöseriet under produktionen. Det vanligaste svaret på varför det blivit så är att konkurrensen brustit och att det funnits för få projektutvecklare och för få byggentreprenörer. Men svaret är istället att ett antal fundamentala strukturer behöver förändras. Självpåtagna branschstandards, den institutionella miljön som omger branschen, kollektivavtalens utformning och vissa regionala och lokala oligopol och monopol hindrar förändring, utveckling och innovation i en bransch som desperat behöver det. En förändringsagenda presenteras utifrån detta som de viktigaste aktörerna bör ta sig an.

14.30 Summering samt tankar kring vad SKR kan bidra med. Christina Thulin, SKR
Vad har vi lärt oss under dagen, vad kan det finnas behov av att fördjupa sig kring framöver och vad kan SKR bidra med för att förbättra situationen?