Mål 9: Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur

Temat för mål 9 är att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

 


Delmål 9.3

“Öka tillgången för småskaliga industriföretag och andra företag, (i synnerhet i utvecklingsländerna), till finansiella tjänster inklusive överkomliga krediter samt deras integrering i värdekedjor och marknader.”

Vad gör Paper Province?

Inom ramen för The Bioeconomy Region arbetar vi med att öka kunskapen hos bankerna kring gröna investeringar för att på det sättet också skapa förutsättningar för satsningar från den norska oljefonden i produkter relaterade till skog och bioekonomi. Vi arbetar också för att minska bredden och djupet på den ”avgrund” som finns på vägen från innovation till en färdig produkt på marknaden genom att stötta tekniska testbäddar och att länka samman dem som har idéer med deras framtida marknad.

Nyckelbegrepp: gröna investeringar, testbädd, innovationsbaserad upphandling

Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity är ett projekt som vill förkorta tiden från idé till marknad.

 


Delmål 9.4

“Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser.”

Vad gör Paper Province?

Som organisation har vi genomfört en innovationstävling för mindre spill och också bidragit till att ett antal mindre företag har fått genomföra så kallade hållbarhetsinventeringar för att kunna påbörja ett strategiskt och affärsnära hållbarhetsarbete. Många av medlemsföretagen inom Paper Province har dessutom utvecklat tekniker för, och arbetar hårt med minskad resursanvändning. Vi visar de goda exemplen, vilket både hjälper till att sprida dem och inspirerar fler till att följa i deras spår.

Nyckelbegrepp: rena/miljövänliga tekniker och industriprocesser, goda exempel

Genom Klimatsmart Innovation vill vi skapa förutsättningar för att upprätthålla hög effektivitet och lönsamhet, men också ökad innovationskraft i basindustrin.

 


Mål 8   |  Mål 9   |  Mål 12   |  Mål 5