Mål 8: Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt

Mål 8 handlar om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Inom Paper Province bidrar vi till tre av delmålen som finns under mål 8.

 


Delmål 8.2

“Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.”

Vad gör Paper Province?

Vi arbetar kunskapshöjande och ger innovationsstöd som underlättar utveckling och teknisk uppgradering. Dessutom utvecklar vi testbäddar och stöttar utveckling av nya material och biobaserade förpackningsbestrykningar. Såväl inom ramen för Vinnväxt som The Bioeconomy Region arbetar vi för att skapa regional tillväxt och global excellens i form av idéer, tjänster och produkter som kan spridas till hela världen.

Nyckelbegrepp: tjänstefiering, produktutveckling, diversifiering, höja förädlingsvärde, kunskapshöjande

Paper Province vinnare av Vinnväxt 2013


 


Delmål 8.3

“Främja (utvecklingsinriktad politik som stöder) produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin (bland annat genom tillgång till finansiella tjänster).

Vad gör Paper Province?

Inom ramen för projektet The Bioeconomy Region arbetar vi över ett stort geografiskt område för att kartlägga gemensamma insatsområden för skoglig bioekonomi. Vi öppnar också upp befintliga nätverk mellan företag för små och medelstora aktörer. Dessutom arbetar vi för att skapa kunskap hos banker och investerare kring gröna investeringar.

Nyckelbegrepp: mikroföretag, tillväxt, öppna nätverk, gröna investeringar

The Bioeconomy Region stöttar omställningen till ett bioekonomiskt samhälle

 


Delmål 8.4

“Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.”

Vad gör Paper Province?

Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att utveckla och sprida förpackningar som i sig är hållbara, och som medför andra positiva effekter som till exempel minskat matsvinn. Genom att presentera biobaserade material bidrar vi också till att minska efterfrågan och behovet av fossila råvaror, och erbjuder möjligheter att ersätta plast med material som är baserade på skogsråvara. Under 2017 startade Paper Province bland annat ett spännande planeringsprojekt med syfte att undersöka möjligheterna för att utveckla en testbädd för fossilfria lamniat, det vill säga den skyddande barriären närmast livsmedlet i förpackningar.

Nyckelbegrepp: mikroföretag, tillväxt, öppna nätverk, gröna investeringar

Testbädd Fossilfria Laminat – laminat i förpackningar ska bli fossilfria

 


Delmål 8.5

“Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.”

Vad gör Paper Province?

Skogsnäringen är en mansdominerad och på många sätt homogen bransch sett till de anställda. Vi arbetar för att jämna ut statistiken på flera olika sätt. Inte minst genom vårt engagemang i Teknikcollege, där vi arbetar med att öka tjejers intresse för tekniska utbildningar och då framför allt med de inriktningar som är relevanta och intressanta för framtida jobb inom skogen och bioekonomin. Vi jobbar också med matchningsaktiviteter för att para ihop tillgänglig kompetens med behov hos företagen som ett led för att både öka mångfalden och samtidigt verka för en bättre integration av utifrånkommande. Se också mål 5.

Nyckelbegrepp: lika lön/lika arbete

Teknikcollege – allting som skapas finns först i någons fantasi

 


Mål 8   |  Mål 9   |  Mål 12   |  Mål 5