Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Vi vet att om vi ska klara kompetensförsörjningen i framtiden måste vi rekrytera från hela befolkningen. Vi vet också att tillväxt skapas genom ökad jämställdhet. Mål 5 handlar om alla människor ska ges lika rättigheter, villkor och möjligheter och att tillvaratagandet av kvinnors förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för utveckling.

 


Delmål 5.1

“Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.”

Delmål 5.5

“Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.”

Vad gör Paper Province?

Förutom att vi inom Paper Province har en jämställd styrelse och ett genusråd har vi också utbildat organisationen och tillämpar publikationen Schysst kommunikation som verktyg. Jämställdhet finns också med som horisontellt mål i alla projekt som vi arbetar med och i.

Vi har fortsatt ett problem med minskande intresse hos kvinnor för de utbildningar som är intressanta för industrin. Därför arbetar vi aktivt med att öka kunskapen om både nuläge och åtgärder för att företagen ska bli mer jämställda och att öka kvinnors möjligheter att göra karriär, bland annat genom utbildningar inom inkluderande bemötande och ökad regional samverkan kring praktiska utbildningar. Vi har också ett engagemang i Teknikcollege, där vi arbetar med att öka tjejers intresse för tekniska utbildningar och då framför allt med de inriktningar som är relevanta och intressanta för framtida jobb inom skogen och bioekonomin.

Andra konkreta aktiviteter där Paper Province är involverade i är att jobba med matchning för kompetensförsörjning, att lobba för att tekniska utbildningar ska anpassas efter industrins behov och utveckling samt att förstärka skolans arbete med innovations- och entreprenörskap.

Nyckelbegrepp: teknikintresse, jämställdhet, entreprenörskap

Bättre affärer med inkluderande ledarskap

 


Mål 8   |  Mål 9   |  Mål 12   |  Mål 5