Mål 12: Hållbar konsumtion
och produktion

Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser. Men vi har inte använt dem på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar idag långt mer än vad de långsiktigt räcker till för. Vi måste lära oss hur vi kan använda och producera på ett sätt som återställer och reparerar den skada vi har åsamkat vår jord.

Skoglig råvara är mer hållbart än de flesta andra råvaror – inte minst om man arbetar cirkulärt. Många av de projekt som vi driver syftar till att identifiera och realisera nya produkter med skogsråvaran som bas, eller att hitta nya användningsområden för den skogsbaserade produktion och kompetens som redan finns i regionen. Vi arbetar också på en rad olika sätt för att skapa insikt och medvetenhet hos företagen om konkurrensfördelarna och möjligheterna med att integrera hållbarhetsaspekterna i sin affär och verksamhetsutveckling.

 


Delmål 12.4

“Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.”

Delmål 12.5

“Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.”

Vad gör Paper Province?

Det finns stora möjligheter att skapa nya produkter av det som betraktas som avfall idag. Genom de testbäddar och innovationssystem som drivs i vår regi hjälper vi personer och företag att skapa och få ut nya innovationer på marknaden. Ett sådant konkret exempel är företaget Eco-Straight, som gör kattströ av avfall. Inom ramen för projektet Klimatsmart Innovation jobbar vi med att informera och hjälpa företagare och innovatörer att förstå problem. Dessutom arbetar vi för att skapa en databas som gör restströmmarna inom skogsindustrin synliga så att de bättre kan tas tillvara.

Nyckelbegrepp: minska utsläpp/avfall, livscykel, minska negativa konsekvenser, återställa

Klimatsmart Innovation har sin utgångspunkt i hållbara och klimatsmarta lösningar.

 


Delmål 12.1

“Implementera det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion.”

Delmål 12.7

“Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.”

Vad gör Paper Province?

Genom att synliggöra bioekonomi och dess möjligheter för kommuner, vill vi visa hur man kan göra kommuner mer hållbara med mindre avfall. Idag ligger fokus i de flesta upphandlingar på pris, och det saknas i stort verktyg och etablerade metoder för upphandling som främjar funktion och innovation. Detta missgynnar små innovativa företag och skapar ojämn riskfördelning. Istället arbetar vi för att etablera värdeskapande som en central del i utvecklingen, och att få funktionalitetstänk hos upphandlande aktörer. Därför arbetar vi för att etablera verktyg och metoder för innovationsbaserad upphandling som öppnar upp för lösningar som annars inte hade varit möjliga.

Nyckelbegrepp: minska utsläpp/avfall, återanvända, återvinna, cirkulär ekonomi, innovations/funktionsbaserad upphandling

 


Mål 8   |  Mål 9   |  Mål 12   |  Mål 5