Ökat miljöarbete i vart femte företag under coronakrisen

Drygt vart femte av de små och medelstora företagen har ökat sitt miljöarbete under coronakrisen. Ännu fler uppger att det är troligt att de kommer att öka detta arbete framöver. Mikroföretagen riskerar dock att komma på efterkälken. Totalt sett är det cirka 4 av 10 företag som har ett aktivt miljöarbete utöver vad lagstiftningen kräver.

Det visar resultaten från Tillväxtverkets undersökningar Företagens villkor och verklighet – coronakrisens effekter och Företagens villkor och verklighet 2020. I undersökningen Företagens villkor och verklighet 2020 ställer vi frågor till små och medelstora företag med 0–249 anställda om deras miljöarbete. Det vill säga om företagen arbetar aktivt med miljöfrågor, utöver vad miljölagstiftningen kräver.

Fyra av tio företag hade ett aktivt miljöarbete innan corona

I Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2020 som genomfördes strax innan coronapandemin uppgav 39 procent av företagen att de arbetar med miljöfrågor utöver vad lagstiftningen kräver. Det kan exempelvis handla om att företaget aktivt arbetar med att minska sin miljöpåverkan, att man har en miljöpolicy, arbetar med miljömål eller säljer miljöanpassade produkter. Ungefär vart fjärde företag arbetar med dessa verktyg i miljöarbetet. Eftersom den aktuella frågan i enkäten har omformulerats så finns det inga tidigare siffror att jämföra med.

Stora skillnader i miljöarbetet mellan olika branscher och företag i olika storlek

Ju större företaget är desto vanligare är det att företaget arbetar aktivt med miljöfrågor utöver vad lagstiftningen kräver. Bland de medelstora företagen (50–249 anställda) är det 76 procent som arbetar aktivt med miljöfrågor jämfört med 32 procent av soloföretagen.

Det finns även stora skillnader mellan olika branscher. Energi, vatten och el är den bransch där företagen i störst utsträckning (65 procent) arbetar aktivt med miljöfrågor utöver vad lagstiftningen kräver. Därefter kommer Transport, Gröna näringarna samt Uthyrning och fastighetsservice där motsvarande siffra ligger på runt 50 procent. Lägst andel företag som arbetar aktivt med miljöfrågor hittar vi inom Information och kommunikation (26 procent) samt Juridik och ekonomi (32 procent).

Enligt SCB:s miljöräkenskaper återfinns Energi vatten och el, Transport och Gröna näringar bland de branscher som har den högsta intensitet när det gäller utsläpp av växthusgaser (mätt i relation till förädlingsvärdet). Dessa tre branscher har även generellt en stor direkt miljöpåverkan. Det förefaller alltså som om andelen företag med ett aktivt miljöarbete är högst i branscher med en stor direkt klimat- och miljöpåverkan.

Läs hela nyheten och ta del av statistiken på Tillväxtverkets hemsida: tillvaxtverket.se/statistik