Ny lägesbild av hur näringslivet och arbetsmarknaden i Värmland påverkas av coronakrisen

Region Värmland sammanställer löpande Lägesbild Värmland. Det är en omvärldsanalys av hur Värmlands näringsliv och arbetsmarknad påverkas i coronakrisen samt vilka åtgärder som vidtas för att mildra och hantera konsekvenserna.

Rapporten från vecka 22 tydliggör att läget i Värmland är fortsatt fragmenterat och olika branscher och företag påverkas olika. Konjunkturinstitutets barometerindikator, som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin, ligger på fortsatt rekordlåg nivå. Men den steg något i maj efter det historiska fallet i april. Det betyder att förväntningarna om framtiden nu är något mindre pessimistiska än tidigare.

I lägesbilden för vecka 22 ser Region Värmland att antalet nya varsel i Värmland har minskat kraftigt under maj månad, vilket delvis kan förklaras av de stödinsatser som har lanserats.

Ta del av lägesbilden här (ppt) >
Ta del av tidigare lägesbilder >

Samlad information från Paper Province till sina medlemsföretag hittar du här >