Förändrade normer för ökad jämställdhet i skogsbranschen

Jämställdhet handlar inte bara om siffror – att 50 procent ska vara kvinnor och 50 procent män. Det handlar också om normer, attityder, värderingar och ideal.

I projektet Jämställdhet i skogsbranschen har man under tre år arbetat för stärkt jämställdhet genom att titta på ledarskap och kultur kopplat till normer för män och maskulinitet. Utgångsläget har varit att skapa en långsiktig, konkurrenskraftig, hållbar och lönsam skogsnäring.

Arbetet i projektet har lagt grunden för ett fortsatt gemensamt jämställdhetsarbete som involverar hela skogssverige.

Bilden stämmer inte

Enligt slutrapporten framgår det att branschens egen uppfattning är att den nu är mer jämställd, mycket tack vare att fler kvinnor syns på bild i marknadsföringen. Dock visar statistik, bland annat från SCB, att jämställdheten numerärt går tillbaka och att andelen män ökar.

Under projektets gång har fokus legat på män och maskulinitet i skogsbranschen. Men det är viktigt att understryka att det är såväl män som kvinnor som upprätthåller traditionella stereotypa könsroller och behöver förändra sina beteenden om förändring ska ske.

Maskulinitetsnormer

Projektet har nu levererat en slutrapport som går att läsa här.

De har även publicerat en rapport om maskulinitetsnormer i skogsbranschen som går att läsa här.

* Jämställdhet i skogsbranschen är ett regionalt projekt genomfört av Länsstyrelsen, Region Västernorrland och Västernorrlands skogliga aktörer.