Mewab AB

Mewab är ett miljöföretag som omhändertar restprodukter från industrin och återför dem till kretsloppet. Bra för miljön eftersom man sparar naturresurser som  kalk, fosfor, metaller, mineraler samt tillför mullämnen och binder koldioxid. Utsläppen av klimatpåverkande gaser minskar och det blir mindre mängder restprodukter som deponeras eller går till förbränning.

Företaget är verksamma inom tre affärsområden: lantbruk, avsättning och deponikonstruktion.

Lantbruk

Med över 30 års erfarenhet inom lantbruksindustrin, personal med stor kompetens och engagemang samt med den senaste utrustningen i form av traktorer och redskap har Mewab genom åren arbetat fram processen ”från bruk till lantbruk” kvalitetssäkring hela vägen. Man har byggt upp en god relation med bruk, logistikföretag och lantbrukare i syd och Mellansverige och får sprida mesakalk, slam, kompost samt andra jordförbättringsprodukter på deras åkrar. Genom denna cirkulära process mitt i kretsloppet ökar bördigheten samtidigt som man gör en stor insats för miljön med god lönsamhet som en bonus. Mewab utför även markkartering för att utreda åkerns förbättringsbehov och arbetar med precisionsspridning med GPS och styrfiler.

Avsättning

Avsättning handlar om att avsätta och återföra material från de stora industrierna tillbaka in i kretsloppet och spara på våra naturresurser, material som annars hade gått till deponering eller förbränning. De driver ett tiotal anläggningar som enbart ägnar sig åt olika typer av behandling av restprodukter. Företaget komposterar organiskt material från skogs/pappersindustrin, kommunala verksamheter med flera. på en av Sveriges största strängkomposteringsanläggningar, Sofiedal utanför Karlstad. Produkterna återförs sedan till kretsloppet. Mesakalk är en sådan biprodukt från pappersframställning som har stora fördelar vid användning i jordbruket. Mewab är branschens största producent/leverantör av mesakalk som är en restprodukt från sulfatpappersbruken runt om i Sverige.

Deponikonstruktion

Alla restprodukter kan inte tas om hand genom återföring till åkermark. Mewab kan då återanvända dessa som konstruktionsmaterial på ett av sina uppdrag med sluttäckning av deponier som utförs åt både kommunala och privata uppdragsgivare. De tar ansvar för att sluttäcka deponier i totalentreprenadform och hjälper sina kunder med allt från projektering , myndighetskontakter och utförande till inmätning med drönare, redovisning med mera.

Företaget har sitt huvudkontor i Karlstad med lokalkontor i Linköping, Göteborg och Lund. Verksamheten omfattar hela landet.

Här berättar Per Ljungberg om verksamheten på Sustainable Business Cleantechs seminarium om cirkulära arbetssätt.

Relaterade nyheter