Ecostrate Marknads-och Miljökonsult AB

Ecostrate ger företag och kommuner professionell hjälp med analys, utvärdering och bedömning av sitt avfallsmaterial. Därtill bestämmer hur det ska klassas samt ger råd om hur man går vidare. Hänsyn tas till möjligheten att avsätta avfallet som produkt samt om uppdragsgivaren idag betalar skatt för att bli av med sitt material eller avfall.

Ecostrate ska ha som målsättning att generera vinst för alla parter. De ekonomiska och miljömässiga vinsterna består i huvudsak av att uppdragsgivaren slipper betala skatt, att materialet kommer till användning samt att slutanvändaren får materialet till ett lägre pris.

Ecostrate eftersträvar en hållbar utveckling. Överflödigt material ska kunna användas och restmaterial återanvändas så långt det är möjligt. Målsättning är att minimalt med material ska gå till deponi.

Ecostrates arbete ska ligga i linje med samt nyttja resurserna i Naturvårdsverkets mångmiljonsatsning att analysera och åtgärda förorenade områden.

Ecostrate står för ett helhetskoncept: från analys till kundnytta eller deponi.