Lyckad digitaliseringskonferens mellan IT-företag och pappers- och massaindustrin

Hur kan vi med hjälp av regionens IT-företag digitalisera skogsbaserad bioekonomi och därmed öka konkurrenskraften? Compare och Paper Province bjöd i fredags in till en halvdagskonferens där 50 deltagare fick ta del av industrins utmaningar och inspireras av föreläsare och goda exempel från branschen.

Vi står just nu inför den fjärde industriella revolutionen och tillverkningsindustrin går mot mer tjänstebaserade affärsmodeller.

– Vi behöver göra mer radikala förändringar om vi ska hålla oss konkurrenskraftiga. Vi måste bli bättre på att ta till oss nya tekniker och tillämpningar och kommer att behöva se nya leverantörer och lösningar. Därför är det så bra att koppla samman ICT-företagen och pappersmassaindustrin, säger Susanne Timsjö, vice programchef för Processindustriell IT och Automation (PiiA).

Tekniska lösningar för att jobba smartare

Susanne talade också om, och gav exempel på, tekniska lösningar som kan kopplas till industrin. Internt of Things (IoT), Gamification och Big data var några av de begrepp hon nämnde.

– Internet of Things är inget nytt i branschen men det som händer är att resten av samhället kopplar upp sig och det kommer därmed in nya spelare på marknaden som t.ex. Google med lösningar inom hemindustrin som då kommer in och utmanar processindustrin, berättade Susanne som också pekade på de maskiner och system vi har som hanterar otroliga mängder data men som vi inte tar tillvara på i organisationen.

För att skapa ännu effektivare organisationer tog hon Automated Reality som exempel som handlar om att förstärka den fysiska verkligheten med digital applikation.

– Men det viktigaste är att börja kolla på ett definierat problem och sen kika på lösningar för att förbättra på bästa sätt, menar hon.

Digitaliseringen påverkar hela organisationen

Men varför har vi halkat efter i Sverige med digitaliseringen? Och varför är det en så het fråga just nu? Joakim Jansson, entreprenör, författare och rådgivare, talade om den digitala transformationen som han definierar som de anpassningar ett företag gör för att vara konkurrenskraftigt i en digitaliserad värld.

– Digitalisering har blivit en styrelsefråga och spridit sig till många olika branscher. Ingen är immun utan alla blir påverkade och affärslogiken förändras, säger Joakim. I en organisation har man ofta olika bild om vad digitalisering är och därför är det viktigt att reda ut begreppet. Det kan handla om hård- och mjukvara men också om mer beteendevetenskapliga frågor. Det är inte heller bara produkten eller tjänsten som levereras utan idag är det hela användarupplevelsen som räknas.

Hur kan man då göra för att bli mer konkurrenskraftig? Genom att utveckla eller utmana befintliga erbjudanden kommer man långt, menar Joakim.

Många konkurrenter är fortfarande väldigt konservativa och därmed är det de som tänker nytt som man väljer som leverantör och där man också vill jobba. Det är viktigt att sätta upp delmål och prova sig fram och börja med vilka företagets värderingar, mission och vision är för att förstå varför och vart digitaliseringen ska göras.

Joakim är författare till boken Att leda digital transformation där han beskriver hur organisationer kan arbeta smartare med sin digitala utveckling och hjälper till att stärka både befintlig verksamhet och att utveckla nya digitala affärer. En central del är att VD och ledningsgruppen bär ansvaret för företagets digitalisering.

– Digitaliseringen ställer nya krav på ledarskap. Genom att öka innovationskraften ökar man den digitala mognaden i företaget vilket leder till ökad konkurrenskraften, säger Joakim.

Framtidens industrier

En industri som nyligen gjort ett omfattande digitaliseringsarbete är Stora Enso Skohall. Deltagarna fick därför lyssna till Björn Wikström, systemingenjör på Stora Enso Skoghalls bruk, som berättade om hur de infört ett nytt system för deras server- och hårddiskpark. Kraven var ett system som skulle kunna gå 24/7, klara en väldigt hög last samt spara väldigt mycket defekter med bilder under en lång tid. I mars 2016 stod den nya virtuella systemparken klar.

– Vi var först i världen med en så stor server- och hårddiskpark. Nu har vi ett system som inte bara är kopplat till våra kundkrav utan som också blivit ett operatörs- och felsökningsstöd. Det är ett levande system och det är enkelt att skapa nya servrar i systemet.

Nätverk för ökad inspiration och kunskap

Målet med dagen var att undersöka intresset för ett nätverk inom digitalisering för pappers- och massaindustrin som skapar stort värde för båda branscherna. En undersökning bland deltagarna visade att intresset för ett nätverk var stort och man vill kika vidare på gemensamma utmaningar och projekt att jobba med och få inspiration från fler praktiska exempel.

– Det har varit otroligt bra energi under förmiddagen. Många pratar med varandra och det finns ett stort intresse av att samarbeta med varandra. Man ska inte negligera lokala kontakter då det är i nära relationer som nya tankar uppstår, säger Raija Bådenlid, R&D och Innovation, Stora Enso Skoghall.

– Tekniken finns redan där och det handlar om att jobba med människorna i organisationen och mer mjuka frågor. När ett företag bestämt sig för att digitaliseras behöver de en kombination av organisationsutvecklare och teknikkompetens. Inom Compare finns flera konsulter som jobbar med detta och jag tror att denna mix kan hjälpa företagen i Paper Province att utvecklas, säger Carl Fredrik Kastengren, Berotec.

Susanne Timsjö. BioDig

Susanne Timsjö. BioDig

biodig-2016-3

biodig-2016-5

biodig-2016-6

biodig-2016-7

Text: Hanna Grevillius

Foto: Hanna Grevillius och Marcus Elmer