Lignin som resurs för ökad hållbarhet

Lignin är ett ämne som ger styrka till träd och växter. Det är också en biprodukt vid pappersmassatillverkning. I en ny studie vid Karlstads universitet undersöker forskare hur ligninet kan tillvaratas för ökad hållbarhet i industrin.

Ligninet som separeras ut i pappers- och massaindustrins processer tas tillvara och används främst för energiproduktion. Men forskning visar att dess användningsområde är större än så, vilket gör det till en viktig resurs för en ökad hållbarhet i industrin.

Jonas Kihlman

– I strävan mot ett fossilfritt samhälle är skogen en given resurs när den används på ett hållbart sätt, säger Jonas Kihlman, industridoktorand i kemiteknik, i en artikel publicerad på Karlstads universitets hemsida.

– Lignin betraktas idag som ett lovande utgångsmaterial för produktion av biobaserade produkter, såsom vissa kemikalier, material och bränslen, och kommer sannolikt att vara en nyckelkomponent i framtida bioraffinaderier, fortsätter Jonas Kihlman.

Kan minska behovet av inköpta kemikalier

I studien undersöker Jonas Kihlman processer för ligninextraktion vid ett sulfatmassabruk, vilka tekniker som finns tillgängliga och dess påverkan på massabruket.

Det finns idag flera olika processer och tekniker tillgängliga för utvinning av kraftlignin. Processerna är i grunden linjära, det vill säga kemikalier köps in och tillförs processen. Beroende på kemikaliernas ursprung kommer dessa att påverka massabruket i olika omfattning, ekonomiskt och miljömässigt. Ett sätt att minska påverkan skulle vara att istället producera kemikalier utifrån brukets befintliga restströmmar.

– De erhållna resultaten visar att användning av massabrukens befintliga restströmmar för produktion av kemikalier, kan vara ett sätt att minska effekten av ligninextraktionen och göra processen mer hållbar, säger Jonas Kihlman.

Här finner du rapporten “On the resource efficiency of kraft lignin extraction”.

Nya vägar utforskas på Lignocity

Lignin ses alltmer som en värdefull resurs som kan användas vid tillverkning av asfalt, bioplast, kolfiber, batterier med mera. Vid RISE:s testbädd LignoCity i Bäckhammar, utanför Kristinehamn, kommersialiseras hållbara processer och produkter med fokus på lignin som råvara. Anläggningen är den enda i världen som kan producera skräddarsydda ligninkvaliteter i tillräckligt stora kvantiteter för uppskalning.

– Som företag eller innovatör är du i goda händer om du vänder dig till oss för vidareutveckling med lignin. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med och forska om materialet. I Bäckhammar har vi resurser som krävs för att rent praktiskt utforska möjligheter med lignin kopplat till nya produkter, säger Maria Ölmhult på RISE och projektledare för Lignocity 2.0.