Kritiska reservdelar kan säkras med 3D-print

Industrin är beroende av reservdelar för att kunna upprätthålla en stabil produktion. Nu utforskar aktörer i Dalarna, Gävleborg och Värmland möjligheterna med att kunna tillverka viktiga reservdelar lokalt och on demand genom 3D-print.

Handelshinder, konflikter och distribution blir allt större problem för industrin i Sverige och Europa. Det kan vara svårt att få fram reservdelar, material och råvaror i tid. I värsta fall innebär det störningar i produktionen, med ekonomiska konsekvenser som följd.

– Incidenten med fraktfartyget Ever Given, som fastnade i Suezkanalen, visar hur sårbara vi är. Svensk processindustri bygger sin internationella konkurrenskraft på att kunna producera dygnet runt alla dagar om året, så tillgången på reservdelar är en angelägen fråga, säger Nicklas Tarantino, projektledare på Sustainable Steel Region.

Tillsammans med aktörer som Paper Province, Karlstads universitet, Dalarna Science Park, RISE/Propell, Sandbacka Science Park och industriföretag från Norra Mellansverige leder han en genomförbarhetsstudie som kartlägger förutsättningar och behov för en så kallad systemdemonstrator med fokus på behovsstyrd produktion och 3D-print som metod.

Nicklas Tarantino

En systemdemonstrator handlar om att kombinera och integrera innovativa lösningar som tillsammans förändrar ett system i en angiven riktning. I det här fallet är målet att praktiskt demonstrera hur on demand-tillverkning kan säkra processindustrins tillgång på reservdelar och succesivt bygga upp efterfrågan på 3D-printade produkter.

Förändring i flera dimensioner

Det handlar inte bara om teknik utan även beteenden, kultur, regelverk och marknader ska utmanas och förändras. Det innebär att en stor uppslutning av aktörer från hela systemet behöver samarbeta för att kunna påverka.

– En enskild aktör kan inte omvandla ett helt system, men tillsammans har vi stor möjlighet att förändra. För att behålla vår industriella konkurrenskraft behöver vi tänka större än enskilda företag och regioner, och tillsammans arbeta för att utforma och genomföra lösningar samt i förlängningen bidra till förändringar på systemnivå. Det här är angeläget för hela Norra Mellansverige som är beroende av en livskraftig basindustri, säger Paul Nemes, vice vd på Paper Province.

Motståndskraftigare industri

På sikt ska demonstratorn bidra till en större inhemsk verkstadsproduktion. On demand-tillverkning kan göra svensk processindustri mer motståndskraftig samt bidra till en mer konkurrenskraftig och hållbar verkstadsindustri.

– När processindustrin efterfrågar mer produkter från den lokala verkstadsindustrin ges större möjligheter att skapa regionalt värde, minska transporterna och bygga långsiktiga affärer. Om systemets görs effektivt förbättras både miljö, klimat och ekonomi, förklarar Nicklas.

Svensk industri är en stor producent av pulverråvara, som i högre grad skulle kunna förädlas till produkter på hemmaplan.

– Hela infrastrukturen finns redan i Sverige, men vi behöver förbättra systemet, skapa marknad och bygga kapacitet för additiv tillverkning. Det är därför vi behöver en demonstrator som förgrenar, sprider och skalar upp, avslutar Nicklas.

Mer information om studien

Den pågående genomförbarhetsstudien kallas DEM-ON DM och genomförs med finansiering av Vinnova och Region Dalarna. Sustainable Steel Region leder förstudien tillsammans med SSAB Borlänge, VMI AB, Enerco Mechpart AB, Karlstads universitet, RISE/Propell, Paper Province, Sandbacka Science Park, Ivaldi Group och Region Dalarna. Övriga intressenter är Region Värmland, Region Gävleborg samt järn- och stålindustrins branschorganisation Jernkontoret.

Focus Industry

Det pågår också flera andra insatser i Norra Mellansverige för att stärka näringslivets innovationsförmåga och omställningstakt. Focus Industry är ett samlingsnamn och en gemensam satsning mellan regionerna för att samla och stärka det arbete som görs kring omställningen av industrin. Det EU-finansierade projektet Focus Industry Spets stärker Norra Mellansveriges innovationsförmåga och attraktionskraft, med fokus på globala och långsiktiga affärer. Det innefattar utveckling av hållbara tjänster, produkter och processer som bidrar till det koldioxidneutrala samhället. Där ingår omställning till förnybara råvaror och digitalisering som viktiga möjliggörare. Länk för att läsa mer om projektet >

Image

Paul Nemes

Vice VD

+46 (0)72 549 99 20

paul.nemes@paperprovince.com