Klimatklivet vill se fler investeringar i cirkulära flöden

Ökad cirkularitet av exempelvis plast och textilier är en viktig del av omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Användningen av jungfruliga material behöver minska. Naturvårdsverket ser stor potential i fler projekt och investeringar för ökad cirkularitet som kan stöttas av Klimatklivet.

– Vi välkomnar fler ansökningar från projekt som syftar till att öka cirkulariteten av exempelvis plast och textilier eller biprodukter som ersätter cement i betong. I linje med regeringens strategi för cirkulär ekonomi, ger Klimatklivet stöd till åtgärder som skapar cirkulära flöden i samhället, säger Samira Jabet på Klimatklivet, i ett pressmeddelande.

Affärsnytta för företagen

Utöver att bidra till minskat användande av jungfruliga material kan cirkularitet och tillvaratagande av resurser ur materialflöden ge affärsnytta för företagen. Återvinning av material, rest- och biprodukter som plast från jordbruk och industrier, textilrester från tillverkningsindustrin, slagg från stålindustrin, jordmassor från byggbranschen, återvinning av batteri och elektronik samt utvinning av värdefulla råvaror ur restprodukter är alla exempel på åtgärder som aktörer kan få stöd för.

Tidigare har exempelvis Sporda Nonwoven AB beviljats stöd för att tillverka produkter av textilspill med hjälp av Airlay-teknologin och Swecem har fått stöd för att bygga en fabrik som tar emot och bearbetar slagg, en biprodukt från SSAB:s stålverk i Oxelösund.

– Så länge det finns slagg att tillgå från stålindustrin är det ett hållbart alternativ till cement. Vi kan inte bara fortsätta att använda jungfruliga råvaror. Vi måste bli bättre på att återbruka, säger Ludwig Zetterström, vd på Swecem.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, ny typ av laddinfrastruktur för tunga transporter, biokolproduktion av slam och textilåtervinning.

För 2022 är anslaget för Klimatklivet 2,8 miljarder kronor. Fram till och med 2026 finns ytterligare medel. Ansökan är öppen 3 – 18 maj och 23 augusti – 8 september.

Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 9 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 23 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd.

Läs mer: Klimatklivet (naturvardsverket.se)