Klimatklivet – Länsstyrelsen informerar om nyheter

Klimatklivet är ett stöd som ges till företag för fysiska investeringar som minskar växthusgasutsläpp. De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen per investerad krona har möjlighet att få stöd. En klimatinvestering ger inte bara positiva effekter på klimatet utan kan också stärka konkurrenskraften i ditt företag både nu och i framtiden.

Vad kan man få stöd för och hur mycket?

De åtgärder som har störst chans att få klimatinvesteringsstöd är de som skapar störst klimatnytta – alltså de åtgärder som ger störst bestående minskning av utsläpp per investerad krona. Om en åtgärd sprider ny teknik, introducerar nya lösningar på marknaden och har en positiv påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning så är det också positivt.

Du som företagare kan söka stöd för att till exempel:

  • fasa ut fossil energi genom energikonvertering,
  • anlägga biogasanläggningar för fordonsbränsle,
  • tillvarata spillvärme eller deponigas,
  • minska utsläppen av metan eller lustgas,
  • anlägga tankstationer för förnybara drivmedel,
  • installera publika laddningsstationer för elfordon,
  • minska mängden avfall genom cirkulära system,
  • investera i tunga fordon som drivs med ickefossila bränslen.

Ett företag kan få stöd för 30 – 70 procent av investeringskostnaden, beroende på vilken typ av åtgärd som ska genomföras.

Förändringar för ansökningsomgången under våren

Ansökningsomgången för Klimatklivet som Naturvårdsverket skulle öppnat den 5 maj är tyvärr framskjuten. Nuvarande läge beror på att den budget som riksdag och regering antagit innebär begränsningar i hur stora belopp Naturvårdsverket kan binda upp, det vill säga lova bort, för utbetalningar kommande år.

Flera av åtgärderna i Klimatklivet är långsiktiga och löper över flera år med stora investeringar. Det innebär att det förutom årets beslutade anslag på närmare 2 miljarder kronor även behövs reserverade medel för utbetalningar kommande år. På grund av att det utrymmet är begränsat kan inte nya ansökningar tas in för närvarande. En ny ansökningsomgång öppnar så fort det finns förutsättningar, förhoppningsvis senare i år.

Ovanstående information berör inte de åtgärder som redan är beslutade.

Observera att det nya läget inte betyder att Klimatklivet kommer att upphöra.

Spara gärna goda idéer och framtagna underlag om åtgärder som kan minska samhällets klimatpåverkan inför framtida ansökningsomgångar!

Aktuellt med anledning av Coronaviruset

Eftersom Sverige och omvärlden befinner sig i ett speciellt läge just nu med anledning av Corona-viruset finns förståelse för att åtgärder som beviljats stöd från Klimatklivet kan kräva en längre genomförandetid.

Kontakta Naturvårdsverket om ditt företag har beviljats Klimatklivet för en åtgärd som behöver längre tid för genomförande eller om det kan komma att bli eventuella förändringar jämfört med ansökan.

Länsstyrelsen tillsammans med Naturvårdsverket arbetar med och administrerar Klimatklivet. Just nu prioriteras slututbetalningar för att underlätta för företag och andra aktörer som har gjort klimatinvesteringar.

Vill du som företagare ha coachning om Klimatklivet?

Länsstyrelsen erbjuder företag coachning inom Klimatklivet. Om du och ditt företag har idéer om investeringar, som ligger inom ramen för Klimatklivet, finns möjlighet att boka ett Skype-möte med Länsstyrelsen för att diskutera åtgärden djupare. På grund av Corona-pandemin finns inte möjlighet till fysiska möten.

Om du behöver mera information om Klimatklivet finns det på Naturvårdsverkets webbplats här och på Länsstyrelsen Värmlands webbplats här.

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller önskar boka coachning om Klimatklivet!

Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Kristina Rebane
Projektledare Energi och klimat, Länsstyrelsen Värmland
Tel: +46 (0)10-224 72 19
kristina.rebane@lansstyrelsen.se