Klimatförändringens påverkan på massa- och pappersindustri

Temperaturhöjning, ökade nederbördsmängder, förändrade nederbördsmönster, högre flöden och förändrad säsongsvariation i vattendragen. Det är några av effekterna med klimatförändringen som man kan läsa om i Länsstyrelsen Värmlands regionala handlingsplan för klimatanpassning. Men hur påverkar det massa- och pappersindustrin?  Effekterna som klimatförändringen medför i och med en ökad temperatur, mer nederbörd osv påverkar oss på många vis. Klimatfaktorerna påverkar frekvensen och intensiteten av översvämningar, ras och skred samt värmeböljor. Mer långvariga effekter kav vara förlängd växtsäsong och förändrade energibehov. En relevant fråga i detta sammanhang är. Hur påverkar detta den regionala massa- och pappersindustrin?Johanna Svahnberg, Svanberg Bona Officia AB och sakkunnig miljöstrateg, har tagit del av handlingsplanen och lämnar här svar på just det.
”Med ett varmare klimat blir som sagt var växtsäsongen längre i Värmland och tillväxten i skogen kommer att öka. Det är förstås bra i sig eftersom en växande skog binder koldioxid och därmed bidrar till att mildra effekterna av klimatförändringen. Men eftersom bindningsförmågan avtar med tiden får inte just den effekten fresta oss till att låta skogen stå kvar och därmed inte utnyttja den naturresursen. Ett hållbart skogsbruk är en förutsättning för en övergång från ett samhälle som bygger på fossila bränslen till en bioekonomi. Eftersom prognoserna dessutom pekar på att vi får mer nederbörd och kortare tid med tjäle i jorden så kommer både avverkning och transporter av virke att försvåras.
Vi behöver en skog som står emot såväl hårda vindar som längre perioder av torka och väta. Som jag ser det finns det därför anledning att fundera över vilka arter vi planterar samt hur och när vi avverkar. Men att anpassa skogsindustrin till ändrade förutsättningar ger också nya möjligheter till innovation. Exempelvis behövs nya tekniska lösningar för kunna avverka på blötare mark utan att orsaka körskador.
För att behålla och vidareutveckla vår industri är transporter på Vänern viktiga. Enligt min uppfattning är därför Göta älv en livsnerv och åtgärder för att förhindra skred i älvdalen och förstärka slussarna i Trollhättan måste prioriteras.”
Här kan du läsa rapporten.