Industriellt träbyggande kan bli ny svensk exportsuccé

Träbyggande uppvisar en snabb utveckling i Sverige och omvärlden. Och framtiden ser knappast mindre ljus ut, konstaterades vid ett riksdagsseminarium “Hur ökar vi det träindustriella byggandet och driver Sveriges bioekonomi framåt?”.
– Träbyggandet är i dag etablerat, det byggs överallt i landet och den industriella, resurssnåla tekniken utgör ett snabbspår till en klimatneutral samhällsbyggnadssektor, konstaterade Susanne Rudenstam, chef vid Sveriges Träbyggnadskansli.

GS Facket, LRF Skogsägarna tillsammans med riksdagsledamöterna Ola Johansson (C) och Joakim Järrebring (S) stod som arrangörer och värdar när webinariet hölls den 9 april.

Mångårig forskning i Sverige och internationellt har verifierat träbyggandets låga koldioxidemissioner, och flera av webinarets deltagare konstaterade också att det kommer att ta tid innan konventionellt stål- och betongbyggande kommer i kapp.

Ny exportnäring

Träbyggandets fördelar i industriell, resurssnål byggteknik, flyttar bostadsproduktionen ut i landet och skapar jobb där de verkligen behövs. Industriellt baserade byggmetoder där 80-85 procent av ett byggprojekt sker i modern fabriksmiljö skapar också helt andra förutsättningar för en internationalisering av byggsystem. I potten för skogs- och trälandet Sverige ligger förstås därför också en möjlighet att etablera en ny, betydande exportnäring.

Kampen om den attraktiva, förnybara skogsråvaran kommer att intensifieras de kommande åren. Ändå slogs det fast på webinariet att om träbyggande ökar avsevärt, är det ändå väldigt små volymer det handlar om. Cirka 90 miljoner kubikmeter avverkas och används årligen. Om träbyggandet exempelvis skulle nå 50 procent av marknaden för flerbostadshus i Sverige skulle endast volymen behöva öka med 0,7 miljoner kubikmeter. Det skulle därtill ur klimatsynpunkt vara en önskvärd utveckling, då mer långsiktiga produkter från skogsråvaran – såsom stommar i bostäder och byggnader – innebär ökad kollagring.

Klimatdeklarationer

Boverket berättade om det nya införande av klimatdeklarationer som sker vid årsskiftet 2021-22. Byggskedets faser kommer att vara grunden i de krav som införs och LCA (livscykelanalyser) ligger till grund för de klimatdeklarationer som ska genomföras vid alla byggprojekt. Kraven kommer att skärpas successivt för att målet om klimatneutralitet 2045 ska vara möjligt att nå.

– Träbyggandet har idag dokumenterade klimatfördelar, men även betong och stål jobbar stenhårt för att få ned sina koldioxidutsläpp. Det finns därför all anledning att fortsätta jobba med träbyggnadssystemens klimatpåverkan och vässa den resurssnåla processen ytterligare, konstaterade Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör.

Stora skogsförråd

Paul Christiansson på LRF Skogsägarna pekade på att 75 procent av Sveriges koldioxidutsläpp tas upp av våra ständigt växande skogar och konstaterade att skogsförråden aldrig varit större i modern tid – även om det finns regionala obalanser.

GS-facket efterlyste ett mer sammanhållet politiskt program för ökat träbyggande. I första hand för att öka kunskapen bland kommuner, beställare, arkitekter och konstruktörer. Men programmet bör också omfatta möjligheten för statliga verk och kommuner att agera föregångare.

– Det mest anmärkningsvärda med den positiva utvecklingen för träbyggande är att den kommit trots ytterst blygsamma ekonomiska satsningar från samhället. Den möjlighet att modernisera hela byggbranschen som de nya träbyggnadsmetoderna innebär, borde verkligen tas tillvara från regering och riksdag, sa Per-Olof Sjöö, förbundsordförande.

Röster från webinariet

Derome, som uppför cirka 2000 bostäder i trä per år, pekade på nödvändigheten att de kommunala särkraven tas bort samt slog ett slag för den moderna trädgårdsstaden.

Arvet (tidigare Folkhem) som bland annat uppfört den omskrivna Strandparken i Sundbyberg i Stockholm med åttavånings bostadshus i massivträ, efterlyste en mer ”rak” argumentation i materialdiskussionen.

– Trä har överlägsna miljöfördelar som kommer att bestå medan stål och betong per definition är fossila material. Det är fakta som är svåra att komma förbi, sa Sandra Frank på Arvet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet hos svensk byggtidning