Framtidens fossilfria drivmedel framställs i Bäckhammar

RenFuel och Nordic Paper har tecknat ett avtal om att bygga en pilotanläggning i Bäckhammar för testtillverkning av avancerade biodrivmedel baserade på lignin. Projektet har beviljats 71 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten, vilket motsvarar halva budgeten för piloten som kommer att sträcka sig från början av 2017 till mitten av 2018.

Strävan efter ett fossilfritt och mer miljövänligt samhälle pågår för fullt runt om i landet. Den senaste satsningen i Värmland står RenFuel för. Innovationsföretaget inom bioekonomi har utvecklat och patenterat en metod för att förädla lignin, från massaindustrins förnybara restprodukt svartlut, till ligninolja, lignol. Ambitionen är att ersätta fossil olja som används i tillverkningen bensin och diesel.
– Vår produkt Lignol är nyckeln till att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030, säger Sven Löchen, vd för RenFuel.

För att lyckas med detta har RenFuel beviljats 71 miljoner kronor, det vill säga halva finansieringen, från Energimyndigheten. En stor del av pengarna går till den testanläggning som kommer att upprättas bredvid massabruket Nordic Paper i Bäckhammar. En annan del till fortsatt forskning som bedrivs i Uppsala.

Att valet av plats föll på just Bäckhammar har med de möjligheter som lokaliseringen innebär att göra. För att lyckas med piloten behövs råvara. Något som det finns gott av vid bruket där det även finns en anläggning för ligninutvinning. Förutsättningarna stärks även i och med stödet från Paper Province, som besitter ett stort kontakt- och kunskapsnät.

Färdig bensin och diesel till 2020
Pilotanläggningen ska vara igång i början av 2017.
– Det är en testanläggning för att bygga upp kunskap om hur man processindustriellt ska bygga upp det hela, förklarar Löchen.
Maria Hollander, vd på Paper Province, understryker att alla utvecklingsprojekt som detta tar tid och att innovationer inom pappersindustrin tenderar att vara mycket kostsamma och tidskrävande. Målet är dock att man år 2020 ska ha en färdig produkt.
– Då ska det att finnas möjlighet att blanda in vår bensin och diesel om allt går väl, säger Ernst Ödmansson, från RenFuel.

På sikt är förhoppningar höga om att kunna bidra till målet om att göra Sverige klimatsmart genom att ersätta all bensin och diesel till fossilfria drivmedel. För att lyckas krävs en annan viktig länk i kedjan, nämligen raffinaderier som har möjlighet att producera diesel och bensin från Lignol. Det gör att RenFuel har ingått ett samarbete med Preem som sedan 2010 gradvis ställt om sin tillverkning mot förnybara drivmedel genom att byta ut fossil olja mot förnybara råvaror som tallolja.
– Preem välkomnar RenFuel och Nordic Papers initiativ. En stor utmaning i Sveriges omställning mot ett fossiloberoende är tillgången på hållbara råvaror. Restprodukter från svensk skogsindustri, som lignin, uppfyller mer än väl våra krav på råvarans hållbarhet och lignin finns dessutom tillgängligt i stora volymer. Vi ser fram emot att ta den första volymen Lignol genom våra raffinaderier och tillverka framtidens förnybara bensin och diesel, säger Petter Holland, vd för Preem.

 

Om RenFuel
RenFuel är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi som har tagit patent på en katalytisk process som energisnålt omvandlar lignin från biprodukter i skogsindustrin till den förnybara ligninoljan Lignol®. RenFuel består av dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med ett gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila drivmedel med hållbar bensin och diesel.