För er i byggbranschen – testa Boverkets klimatdatabas

Regeringen planerar att införa krav på mer hållbara byggnationer nästa år. Detta gynnar förstås träbyggnadsbranschen. Branschfolk kan förbereda sig redan nu genom att testa Boverkets klimatdatabas.

Regeringen vill införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Lagen, som föreslås gälla från januari 2022, innebär att byggherren måste redovisa byggnadens klimatpåverkan innan kommunen kan meddela slutbesked. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser och öka kunskapen i branschen om hur klimatpåverkan från byggskedet kan minskas.

– Genom Boverkets miljöindikatorer ser vi att byggsektorn står för en betydande klimatpåverkan av utsläppen i Sverige, cirka 21 procent, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, i ett pressmeddelande.

Ökar konkurrenskraften

Sverige är bland de första länderna i världen att styra mot lägre klimatutsläpp från byggskedet genom krav på klimatdeklarationer, något som är viktigt för att nå klimatmålet att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

– Klimatomställningen är en utmaning vi delar med resten av världen och detta kommer öka branschens konkurrenskraft. Vi har i uppdrag att underlätta införandet av regler om klimatdeklarationer och vi ser det som särskilt viktigt att stötta små och medelstora byggherrar samt byggentreprenörer, säger Anders Sjelvgren.

Klimatdatabas lanseras

Boverket vill göra det enklare för alla aktörer i byggsektorn som berörs av det kommande kravet. Därför lanserar de nu en testversion av Boverkets klimatdatabas. Den innehåller typiska data för den klimatpåverkan som olika byggprodukter eller bränsleslag har och gör det enklare att klimatdeklarera med bättre kvalitet.

Samarbete med Norden

De nordiska länderna samarbetar för att minska klimatutsläppen, och gör så även i utveckling av klimatdatabasen. Målet är att byggnaders klimatpåverkan ska bedömas enligt samma principer i alla länder och därmed förenkla för byggbranschen. Samarbetet gynnar i synnerhet de nordiska ländernas byggbranscher.

Boverket informerar

På boverket.se finns nu även nya sidor med fakta och information om vad byggherrar, byggentreprenörer, produkttillverkare respektive byggnadsinspektörer behöver veta.

Boverket har även publicerat uppdaterade data om sektorns miljöpåverkan år 2018. Miljöindikatorerna följer byggbranschens miljöpåverkan och visar att miljöpåverkan ökat mellan 2017 och 2018.

Läs mer om klimatdeklarationer och testa klimatdatabasen  på Boverkets webbplats