Paper Province och Agenda 2030

2015 antog FNs generalförsamling Agenda 2030 – en agenda för att styra världen mot en mer hållbar utveckling. Med sina 17 globala mål, 169 delmål, engagerar Agenda 2030 närmare 200 länder, där bland Sverige och Paper Province.

För Paper Province och skogsbranschen är agendans globala mål högst relevanta. Genom att få fler att arbeta mot ett mer hållbart samhälle kan den skogliga bioekonomin gynnas. De globala målen kan bistå med den drivkraft som behövs för att få världen att sadla om, att lägga pengar och resurser på att utveckla material som kan ersätta de fossila mot förnybara. Här är skogen en guldgruva, en stor tillgång med stora möjligheter. Det är också här vi kan vara med och påverka.

I deltagandet för att uppnå agendan till år 2030 har vi valt att fokusera på fyra delmål: 8, 9 och 12 är våra primära, medan mål 5 fungerar som ett horisontellt mål i all vår verksamhet.

Mål 8Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt är avgörande för omställning till skoglig bioekonomi – varaktig, inkluderande och hållbar.

Mål 9Hållbar industri, innovationer och infrastruktur handlar om konkurrenskraften för skogsindustrin i regionen, att sprida hållbar innovativ teknik och ta marknadsandelar.

Mål 12Hållbar konsumtion och produktion. För Paper Province är huvudfokus att skapa nya produkter där skoglig bioekonomi ersätter fossila råmaterial. Att skapa större inslag av cirkulärekonomi för att på det sättet minska avfallet.

Mål 5: Jämställdhet. Skogsbranschen är en mansdominerad bransch, vilket behöver förändras. Inte minst eftersom det har en både direkt och indirekt påverkan på skogsbranschens långsiktiga konkurrens- och innovationskraft. (Mål 5 fungerar som ett horisontellt mål i all vår verksamhet.)