Sökresultat

Du har sökt på: ""

Utlysning från Mistra: projekt som bidrar till hållbar utveckling

Mistra Innovation inbjuder nu små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Mistra utökar forskningsprogrammet Mistra Innovation 23 med ytterligare en utlysning. Utlysningen öppnar den 10 februari. Små och medelstora företag kan söka…

Läs mer

Utlysning från Piia: Dataanalys i processindustrins värdekedjor

Nu öppnar det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT & Automation (Piia) en utlysning. Syftet med utlysningen är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin, både inom och mellan företag. Med processindustri avses processer med kontinuerliga flöden, som exempelvis i stål-…

Läs mer

Utlysning via Robotlyftet – Automations­checkar

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd via Tillverkverket i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta. Automationschecken ska leda till att öka ert…

Läs mer

Utlysning: Resurseffektivt och kemikaliesmart

Utlysningen syftar till att öka förutsättningarna för att visionen om en cirkulär ekonomi och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska kunna uppnås. Formas vill genom utlysningen främja samarbeten mellan forskningsområdena cirkulär ekonomi och giftfri miljö. Ju hårdare krav som ställs på halter av farliga ämnen i återvunna material, desto svårare blir det att nå visionen om en…

Läs mer

Utlysning: Industriklivet, strategiskt viktiga insatser

Nu kan du få bidrag, inom Energimyndighetens Industriklivet, för att ta fram beslutsunderlag, skapa förutsättningar eller investera för strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i övriga samhället. Du kan ansöka när som helst under året. Utlysningen omfattar bidrag till förstudier samt pilot-, demo- och investeringsprojekt inom industrin som har potential att bidra…

Läs mer

Utlysning: Industriklivet, forsknings- och innovationsprojekt

Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för forskning och innovation i syfte att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller uppnå negativa växthusgasutsläpp. Utlysningen är öppen under två perioder per år. Utlysningen omfattar bidrag till forsknings- och innovationsprojekt som har potential att bidra till följande utmaningar: att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller att uppnå…

Läs mer

Utlysning: Industriklivet

Sveriges riksdag har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045 och därefter uppnå negativa utsläpp. För att stödja omställningen har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet. Industriklivet är regeringens långsiktiga satsning för att minska industrins processrelaterade utsläpp samt uppnå negativa utsläpp av växthusgaser. Stora och komplexa tekniksprång…

Läs mer

Utlysning: finansiera din hypotesprövning

BioInnovation har öppnat en ny utlysningsomgång av hypotesprövning steg 1. Det är ett snabbspår som ger projekt möjlighet att utvärdera ett koncept eller en idé under ett halvårs tid. Du som ha ett projekt på gång som karaktäriseras av visionära idéer och som kan bidra till övergången till en biobaserad ekonomi har nu möjlighet att…

Läs mer

Utlysning: Innovativa Startups steg 1 våren 2021

Är ni ett nystartat företag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad, vars verksamhet baseras på nyskapande produkter eller tjänster och har en skalbar affärsmodell? I så fall kan erbjudandet Innovativa Startups från Vinnova vara något för er. I programmet Innovativa Startups vill Vinnova stödja unga, innovativa och jämställda företag som med…

Läs mer

Utlysning: Stöd som tar dig närmare en cirkulär affärsmodell

Är ditt företag intresserat av att utvecklas mot en cirkulär affärsmodell, få en tjänstedesigner och ett bidrag på 15 000 EUR? Ansök då om att delta i EU-projektet C-voucher. Har ditt företag mindre än 250 anställda? Tillhör det någon av branscherna textil, tillverkningsindustri, medicinsk hälsa, livsmedel eller maritima näringar? Vill ni dessutom gå mot en…

Läs mer