Bryssel, mardröm eller välsignelse?

Varje gång jag åker till Bryssel blir jag lika överväldigad över hur många människor, utöver politikerna, som verkar där som tjänstemän och lobbyister. Det vimlar av folk som alla säkert anser att de gör något viktigt. Vi européer har som jag ser det mycket att vinna på att samordna oss men det svåra är att undvika en svällande byråkrati.  Under sista veckan i november, 26-28, gick European Paperweek av stapeln i Bryssel. Under denna tredagarsvecka som CEPI (Confederation of European Paper industry) är värd för samordnar flera organisationer sina medlems-/styrelsemöten med öppna seminarier.
Temat för årets vecka var ”Growth reinvented”. Det kompletta programmet går att finna på CEPIs hemsida www.cepi.org.
Nedan följer något av vad jag plockade upp under de seminarier jag närvarade vid samt under den öppna delen av CEPI:s (Confederation of European Paper Industry) årsmöte.
De seminarier som undertecknad besökte var;
– European innovation partnership on raw materials
– Quality in recycling – the new EN 643
– EU-US trade negotiations and the paper industry
– Annual meeting – Growth reinvented
– Energy in Europe
– The two team project – revealing the details

EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON RAW MATERIALS

Thomas Cord Prinzhorn, CEO för Prinzhorn Holding GmbH (ett förpackningsföretag baserat på återvunnen kartong) inledde med att belysa frågan ur ett producentperspektiv. Enligt honom har såväl politiker och banker som ingenjörer och miljöaktivister svårt att förstå avfallshantering. Ofta kopplas innovation till tekniska lösningar medan avfallshantering är en serviceindustri, för återvinnare är råvaran inte producerad utan insamlad. A och O är att känna sina kunder, att någon kan ta emot blandat avfall kan ge ett mervärde för den som äger avfallet. Han avslutade med att ge oss ingenjörer som alltid ser skalfördelar en känga, det kan mycket väl vara så att mindre enheter är lönsammare. Effektiv logistik är en nyckel till framgång. Om han fick önska något så var det att EU skulle förbjuda sina medlemsländer att subventionera fortsatt deponering och att förbränning skulle förbjudas.
Nästa talare var professor Philippe Chalmin som beskrev den senaste marknadsutvecklingen för råvaror och bulkprodukter (commodities). Han utgick från en massa diagram som alla visade ungefär samma sak, att råvarupriserna ökade konstant från millennieskiftet, dippade under finanskrisen 2008 men nu är tillbaka på ungefär samma nivå som sommaren 2008. Ett undantag är naturgas där nya utvinningsmetoder (hydraulic fracking) har inneburit att priserna föll under hösten 2008 för att sedan fortsätta att sjunka i USA, stiga något i Europa och stiga rejält i Japan (p.g.a. deras beslut att inte starta ett antal kärnreaktorer efter olyckan i Fukushima). När det gäller metaller så är bilden blandad, kopparpriset står emot medan priset på aluminium faller. Det mest signifikant är dock vad som hänt med järnmalm, tidigare sattes det priset på årsbasis (i ett slags bilateralt oligopol) medan det sedan finanskrisen fluktuerar som alla andra råvaror. Pappersmassa har följt en liknande bana och hans åsikt är att det inte finns någon väg tillbaka. Vi har sett slutet på karteller och oligopol, utvecklingen av derivathandeln har skapat en situation med en volatil och instabil världsmarknaden. Som toppen över i:et är även valutorna instabila. Hans åsikt är att världsekonomin långsamt håller på att stabiliseras och att den globala tillväxten blir ca 3 % 2014 (där exempelvis USA landar på + 2,5 %, Euroområdet på + 0,5 % och Kina på 8,5 %). Kina är en nyckel för framtidens råvarupriser eftersom industrins andel av BNP står för 50 % i Kina medan den i EU bara står för 16-17 %.
Innan Gunilla Saltin, vd för Södra Cell, höll sitt anförande beskrev Ton Bastein från TNO (en holländsk organisation för tillämpad vetenskaplig forskning) en EU-studie över innovativa teknologier och möjliga pilotanläggningar (Ramintech=raw materials innovative technologies). Inom ramen för studien samlades 113 beskrivningar av pilotanläggningar in där 67 % rör metaller medan bara 8 % utgår från skogsbaserade råvaror. Ser man på spridningen bland olika länder så står Tyskland för 20 %, Spanien för 9 %, Nederländerna för 8 % medan resten är jämnt fördelade över ett stort antal länder (dock inget svenskt initiativ). Storleken på behovet av investering är från 300 miljoner Euro till 300 000 Euro. Studien har också valt att ”klumpa ihop” pilotbeskrivningar i 10 olika pilotområden (som kan ligga till grund för framtida utlysningar) som i sin tur fördelas inom följande områden; 1) utforskning och exploatering, 2) process och återvinning 3) substitution. Därefter har studien även identifierat styrkor och svagheter inklusive barriärer för innovation per pilotområde. Han avslutade med att beklaga att responsen från pappers- och skogsektorn hade varit svag.
Därefter var det dags för Gunilla Saltin att ge en massamakares perspektiv på frågan. Hon berättade kort om omfattningen på partnerskapet; en fokusering på industriell användning av primära och sekundära råvaror för att främja innovation längs hela värdekedjan. High-level steering group har bestått av 3 kommissionärer, 7 ministrar, 13 CEOs (varav tre från skogsindustrin) samt ett antal representanter för forskningsorganisationer och NGOs. Enligt henne är ett av de viktigaste resultaten i den strategiska implementeringsplanen (SIP) att det nu finns en acceptans att skog skördas. Det kommer att ske utlysningar för engagemang (commitments) vartannat år där deadline för 2013 är den 31/1 2014 och hon tryckte på vikten av att bilda konsortier för att kunna möta framtida utlysningar.
Sist ut var Mattia Pellegrini, enhetschef för råmaterial (metaller, mineraler och skogsbaserad industri) vid EUkommissionens DG Enterprise and industry. När EU beslutade om en råvarustrategi 2008 så berörde den endast metaller och mineraler, biotiska material tillkom 2011. Det övergripande målet är att bidra till EUs industripolicy’s 2020-mål medan mer specifika mål är att minska importberoendet, förbättra råvarutillgången, knuffa Europa till råvarusektorns framkant, finna alternativa råvaror samt minska negativ miljö- och samhällspåverkan. I september 2013 antog High level Steering group den strategiska implementeringsplanen som bygger på tre pelare, 6 prioriterade områden och 24 aktivitetsområden. När det gäller den nuvarande utlysningen (se ovan) så finns det riktlinjer på vad en ansökan ska innehålla http://ec.europe.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/index_en.htm och hitintills har 14 regioner uttryckt sitt intresse. Han avslutade med att illustrera kopplingen till den del av Horizon 2020 som rör samhälleliga utmaningar (ca 40 % av de medel som är avsatta för Horizon 2020).

QUALITY IN RECYLING – THE EN 643

Detta var en kort sk info session mellan kl.08 och 09 på morgonen. Det har sedan 2002 funnit en standard för återvunnet papper och kartong (EN 643) men successivt har ett antal svagheter identifierats, bl.a. att det har saknats toleransnivåer för icke-papperskomponenter och oanvändbart material och detaljerade kvalitetsbeskrivningar. Revisionsprocessen inleddes med interna utvärderingar 2008 och i maj 20111 lämnade CEPI, ERPA (European recovered paper association) och FEAD (Federation representing the european waste management industry) ett gemensamt förslag till CEN. CEN beslutade i juni 2011 att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att EN 643 skulle revideras utifrån industrins förslag. Förutom ändringar av ett antal definitioner; ”recovered paper and board” heter nu ”Paper and board for recycling”, förbjudna material med nolltolerans respektive oönskade material med toleransnivåer så har ett man enats om ett antal kvalitetsrelaterade frågor. Utfallet är att det nu finns 95 kvalitetskoder mot tidigare ca 60.
Standarden kommer att publiceras under 1a kvartalet 2014 och för den som är intresserad har CEPI tagit fram råd när det gäller tolkning http://www.cepi.org/en643.

EU-US TRADE NEGOTIATIONS AND THE PAPER INDUSTRY

Eftersom US är den största enskilda handelspartnern för EU när det gäller massa och papper (den bilaterala handeln uppgick till $ 6,4 miljarder 2012) finns det ett stort intresse från branschen att regelverket ses över även om det sedan 2004 inte finns några tulltariffer. CEPI och AF&PA (American Forest & Paper Association) stödjer därför målen med att upprätta TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Fredrik Erixon från ECIPE (European Centre for International Political Economy) inledde seminariet med att ge en bakgrund till TTIP som i korthet kan sägas handla om tillväxt, jobb och ledarskap. Enligt honom är de bilaterala diskussionerna ett resultat av misslyckanden inom WTO och han anser inte att det är en försvarsstrategi för att hålla bort konkurrensen från tillväxtländerna utan snarare en pro-aktiv global strategi. Han pekade speciellt på det faktum att stora tillväxtländers agerandefår stora konsekvenser på global handel samtidigt som de vid förhandlingar ibland beter sig som fattiga utvecklingsländer. Några faktorer som kan leda till ett misslyckande är dataskydd, jordbruksfrågor och försiktighetsprincipen (vet inte riktigt vad han syftade på). Nästa talare var Laurent Ruessmann från Field Fisher Waterhouse som beskrev vilka konkreta resultat man strävar mot till december 2014. Han tryckte på att TTIP är annorlunda än konventionella frihandelsavtal och att det därför inte finns någon färdig modell. Olika intressenter har därför mycket att vinna på att vara aktiva och komma med konkreta förslag. För pappersbranschen såg han mest relevans när det gäller tariffer på råvaror och kemikalier, icke-diskriminerande tillgång till amerikansk naturgas, överenskommelser kring regler för ”gröna” subsidier samt konvergerande lagstiftning kring förnyelsebar energi och illegal avverkning. Om ett avtal kommer till stånd så träder det i kraft utan att behöva godkännas av nationella parlament och han rekommenderade att branschen aktivt skulle hantera risker och utveckla koalitioner med likasinnade.
De två sista föredragen hölls av Bernard Lombard från CEPI och Jacob Handelsman från AF&PA och innehåll en hel del intressanta sifferuppgifter när det gäller handelns storlek. De drog båda slutsatsen att de största fördelarna med TTIP finns inom samarbete kring regelverk. De områden som nämndes var förnyelsebar energi, biomassa, timmers legalitet, miljö/hälsa och säkerhetsbestämmelser, definitioner på återvunnet papper och specifikt från amerikanens sida EUs miljömärkning. Då de legala utgångspunkterna är så olika kan en framkomlig väg vara att satsa på ömsesidigt erkännande (dvs är någon godkänt hos den ena parten så blir det per automatik godkänt hos den andre) istället för att försöka konvergera/harmonisera olika regler och standarder.

CEPIS ÅRSMÖTE

Den öppna delen av årsmötet innehöll föredrag av en hel del namnkunniga individer men för mig som ingenjör innebar det att jag i och för sig ibland gillade det jag hörde men samtidigt inte gjorde speciellt mycket noteringar.
Den första delen av mötet ägnades åt lanseringen av CEPIs 6e hållbarhetsrapport (den 5e kom 2011). I förordet trycker CEPI på att hållbarhet och konkurrenskraft måste gå hand i hand för att industrin ska blomstra. Enligt CEPI utgör Europeisk massa- och pappersindustri bioekonomins kärna och är därmed en strategisk sektor som aktivt kan bidra till reindustrialiseringen av Europa.
Mötet som helhet modererades av den professionelle Stephen Sackur från BBC.
Jussi Pesonen, CEO för UPM och avgående ordförande för CEPI hälsade välkommen och introducerade EUs miljökommissionär Janez Potocnik som höll sitt anförande via videolänk. Han talade sig var för bioekonomin och berömde skogsindustrin för dess hållbarhetsarbete. Därefter äntrade Göran Persson, ordf för Sveaskog, scenen. Han imponerade genom att hålla ett tal helt utan minnesanteckningar där han utgick från sig själv som skogsägare. Den första delen avslutades med att ett antal CEOs i en paneldiskussion var överens om att hållbarhet och konkurrenskraft är kompatibla. Något annat hade ju varit oväntat!
Under del två av årsmötet följde en kort redogörelse för arbetet kring ”the two team project”. Teresa Presas, VD för CEPI berättade om processen med att identifiera banbrytande teknologier från att projektet inleddes under fjolårets European Paper Week fram till idag. De två lagen(drygt 10 personer i varje) har bestått av forskare, representanter för tillverkare, leverantörer och producenter. I ett tidigt skede togs beslut om hur IP-rättigheter skulle hanteras (eventuella patentansökningar skulle göras av CEPI) och alla medverkande skrev på sekretessavtal.
Marco Mensink, deputy director General och Bernard de Galembert , Forest and Innovation Director som har stöttat var sitt lag beskrev hur arbetet har gått till. Inledningsvis samarbetade lagen för att få en gemensam kunskapsbas och totalt möttes varje lag sju gånger. Under sommaren skrevs rapporter som skickades till en för-jury som utgående från ett poängbaserat system lämnade en rekommendation till huvudjuryn som sammanträdde i Bryssel i oktober för att utse det vinnande konceptet.
Avslutningsanförandet hölls av Connie Hedegaard, kommissionär för ”Climate Action” som även hon lyfte fram Skogsindustrins betydelse.

ENERGI I EUROPA

Även det här seminariet var en sk info-session som jag hade höga förväntningar på. Det innehöll tyvärr inte så mycket nytt.
Arbetet inom EU präglas just nu av att det är val 2014, vilket innebär att det är mycket som ska avslutas innan dess. Därefter blir det ett nytt parlament och nya kommissionärer.
I januari 2014 förväntas dock ett energipaket med följande innehåll; energi- och klimatmål till 2030, kommunikation av industri policyn, förslag till strukturell reform av ETS (systemet för handel med utsläppsrätter), förslag till en reviderad lista över ”carbon leakage” för perioden 2015-2019, en studie när det gäller den europeiska industrins energipriser samt lagförslag kring skiffergas. Men på vägen mot 2030 ska 2020 passeras och medvetenheten bland politiker har ökat om att kostnaden för att nå 2020-målen är höga. Några nyckelfrågor är hur energikostnaderna kan hållas nere samt hur en ökad andel förnyelsebar energi ska kunna integreras i energisystemet på ett kostnadseffektivt sätt.

THE TWO TEAM PROJECT – REVEALING THE DETAILS

Under veckans sista seminarium beskrev de två lagen sina projekt. Varje lag lämnade som tidigare nämnts in fyra förslag till juryn och nedan följer en kort beskrivning av varje koncept.
1) DES (deep eutectic solvents): DES är en blandning av komponenter vars smältpunkt är lägre än dess komponenters och det är en anpassning av plantors naturliga metabolism. I lab-skala har man kunnat påvisa att glukosbaserad DES kan lösa upp ved och selektivt extrahera lignin, hemicellulosa och sannolikt också cellulosa. Tekniken skulle kunna appliceras inom många områden allt från att ersätta konventionell massaproduktion till att återvinna cellulosa från avfall eller lösa upp tryckfärger i returpapper.
2) Ångformering: Tanken här är att använda ånga som bärare av fiber till formeringszonen där en kombination av kondensering och ångexpansion bildar pappersarket och möjliggör fiberbindning. Eftersom vatteninnehållet efter viran är mindre än 30 % krävs mindre energi för torkning av pappersbanan.
3) Överhettad ånga: Med start i torksektionen där överhettad ånga får ersätta luft som värmebärare kan successivt hela papperstillverkningsprocessen förändras där till sist formeringen sker med ånga. Då temperaturen blir hög är robotstyrning en förutsättning.
4) DryPulp-Cureforming: Innebär produktion av papper utan vatten. Initialt skyddsbehandlas fibern för att därefter lösas upp i en viskös blandning. Vätskan pressas bort och arket härdas genom tillsats av olika ämnen beroende på slutprodukt.
5) Superkritisk CO2: Varken gas eller vätska utan något mitt emellan. I pappersbranschen skulle tekniken kunna appliceras för att exempelvis torka massa och papper utan att använda värme/ånga alternativt i returpappersbruk för att eliminera föroreningar.
6) 100 % elektricitet: Tanken bakom detta koncept är att ersätta all fossil energi med el. Om samtidigt kraftsektorn går över till förnyelsebara energikällor så sjunker de totala CO2-utsläppen. Branschen skulle samtidigt fungera som buffert och lagringskapacitet för el genom att producera högeffektiv termomekanisk massa (eller ännu hellre vätgas) under perioder då det finns ett överskott på el. Flexibiliteten skulle motverka problemen med att exempelvis vindkraft är intermittent.
7) Funktionella ytor: Här är idén tvåsidig, dels handlar det om att modifiera pappersmaskinens inloppslåda, dels om att förändra råvarusammansättningen eller kanske snarare att använda en cocktail av råvaror – fyllmedel, stärkelse, pigment etc.- för att förbättra produktens prestanda alternativt utveckla ny produkter med förstärkt funktionalitet. Målet är att tillverka produkter med lägre ytvikt och sälja kvadratmeter och funktion istället för ton.
8) Vertygslådan: Den här verktygslådan innehåller kombinationer av de bästa, men ännu ej utnyttjade, genombrottsteknologierna och en färdriktning. Teknikerna är indelade i fotsteg uppdelade i tidssegment för 2025, 2035 samt 2050. Riktningen för massa är att gå ner i storlek; från trä till fiber, från fiber till kemikalie, från kemikalie till molekyl. För process är riktningen att använda senaste teknologi när det gäller skikt, formering samt 3,4 och 5D tryckteknik. Produkter kommer att bli alltmer skräddarsydda och tillåta ett spann av specifika egenskaper.
För varje koncept har såväl CO2reduktion som energibesparing uppskattats. En slutsats är att inget av förslagen kan för sig uppnå målen i ”Roadmap 2050” men en kombination av idéer har potential att leverera målsatt CO2-reduktion och värdeökning.
Av de inskickade förslagen hade juryn utsett DES till vinnare. Vad sker då härnäst? CEPIs idé är att under 2014 under organiserade former diskutera samtliga koncept. CEPI är formell ägare till projektresultaten med samtliga medlemsföretag har rätt att teckna licenser. En viktig lärdom från projektet är värdet av samarbete med akademin och med andra sektorer, leverantörer och kunder. Något som väl vi inom Paper Province redan är medvetna om, eller hur?
Därmed sätter jag punkt för den här gången och önskar er alla som har orkat läsa så här långt riktigt sköna och avkopplande helgdagar framöver samt en God fortsättning på 2014 om läsningen görs en bit in på det nya året.
Karlstad 2013-12-19
Bakom tangenterna, Johanna Svanberg